Sjældent gruppefoto fra Den kgl. Stald-Etat 1872

Frederik Vilhelm August v. Haxthausen
Frederik Vilhelm August v. Haxthausen (1806-1889). Foto: Det kgl. Bibliotek, Billedsamlingen.

I 1872 fejrede Christian 9.s staldmester Frederik Vilhelm August v. Haxthausen 50-års jubilæum som ansat i Den kongelige Stald-Etat. Han blev født den 22. februar 1806, og som kun 16-årig blev han den 5. marts 1822 ansat som ridejunker i den kongelige manége (Stald-Etaten).

Haxthausen blev ansat som ridejunker den 5. marts 1822.
Notits i Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende, 19. april 1822, s. 3.

Som 25-årig blev Haxthausen 15. november 1831 udnævnt til staldmester. (1) Derefter fulgte kammerherretitel den 28. juni 1847 (2), og 26. marts 1856 blev han udnævnt til 1. staldmester og chef for Den kongelige Stald-Etat. (3)

På sin 75-års fødselsdag i 1881 blev Haxthausen af kongen udnævnt til overstaldmester. Den fornemme stilling var tilknyttet titel af excellence, og stillingen havde ikke været besat siden kammerherre, overstaldmester Roepstorffs død i 1870. (4)

200 år tidligere, på Christian 5.s tid, hed overstaldmesteren også Haxthausen – baron Anton Wolf Haxthausen (1647-1694). Da oplevede Stald-Etaten sin glansperiode med 152 funktionærer ansat. Men da var der også 170 heste i staldene at tage sig af.

Gruppefoto af Stald-Etatens personale 1872

I forbindelse Haxthausens 50-års jubilæum i 1872 blev der taget et på den tid sjældent gruppefoto af Stald-Etatens samlede personale på 55 personer. Staldmester var dog ikke selv med, for billedet var personalets jubilæumsgave til ham.

Ifølge Berlingske Tidende 4. april 1972 erhvervede Nationalmuseet billedet i begyndelsen af 1970’erne, og da havde det ikke tidligere været offentliggjort. End ikke i stabsdyrlæge og dr. phil. Hjalmar Friis’ store værk fra 1947 om Stald-Etaten er det enestående motiv med. (5)

Billedet af det samlede personale giver et sjældent indblik i de forskellige stillinger og uniformer i Den kongelige Stald-Etat i 1872. Billedet er signeret Chr. Neuhaus, Kjøbenhavn 1872. Det betyder, at fotografen var den københavnske Christian Rasmus Neuhaus (1833-1907), der var aktiv i perioden 1862-1894.

Gruppefoto af det samlede personale i Den kongelige Stald-Etat 1872.
Gruppefoto af det samlede personale i Den kongelige Stald-Etat. Foto: Chr. Neuhaus, Kjøbenhavn 1872. Kopi af foto uden ramme i Den kgl. Stalds arkiv.

Personerne

Billedet viser fra venstre: stafet Johannes Jørgensen, biløber C. Terkelsen, materialkusk P. Jensen, kusk J. Hansen, stafet H.P. Petersen, biløber C. Rolfes, materialkusk Nøddeboe, biløber Frederik Olsen, kusk Stølten, berider Stummann, foderknægt Carsten Pedersen, forrider Fr. Nielsen, stafet Hovald, vognmester P. Madsen, vognskuret Skovby, sekretair justitsråd Hansen, biløber B. Jensen, stafet Svendsen, møbelkamret Langmark, biløber Millinge, hofsadelmager L. Dahlmann, livkusk C. Biegel, materialkusk Hansen-Skovlunde, foderknægt Danielsen, materialkusk Knud Andersen, livberider Goutier, stafet Holger Jacobsen, livsadelknægt Smith, biløber Synderskov, stafet Rörbech, hofsadelmager F. Dahlmann, kusk C. Petersen, stafet H. Beck, biløber R. Hansen, forrider H. Kristensen, skriver Hansen, dyrlæge Kühn, kammerherre 2. staldmester Scheele, berider Seler, vognmester Sørensen, berider Forstmann, biløber seistrup, stafet Nielsen, berider Lørup, stafet Pederstrup, kusk Hörby, biløber H.P. Jørgensen, forrider C. Larsen, biløber Hansen-Hallerslev, forrider Anders Jørgensen, stafet Morten Andersen, stafet Lars Hansen, forrider H. Petersen, biløber Lars Jensen, biløber J. Grønholt.

Presseomtale

Nyheden om Haxthausens jubilæum og den fotografiske gave kom også i medierne. Eksempelvis skrev Lolland-Falsters Stifts-Tidende følgende:

Mindegave
Den 1ste Mai d.A. kunde Chefen for Hs. Maj. Kongens Staldetat, første Staldmester, Kammerherre Haxthausen, feire 50-Aarsdagen for sin Ansættelse i det danske Hofs Staldetat. I denne Anledning havde hele Staldetatens Personale bestemt at give ham et synligt Beviis paa den Agtelse, det nærer for ham paa Grund af hans i høi Grad humane Optræden og hans velvillige Virken for Etaten. Det besluttedes derfor at overrække Jubilaren et stort Fotografi af hele Etatens nuværense Personale, og dette Fotografi blev derefter udført af Fotograf Neuhaus i Kjøbenhavn; det udmærker sig ligesaa meget ved en smuk Gruppering af de 54 Personer, det fremstiller, som ved ypperlig Lighed. De Portraiterede bære de forskjellige brugelige Paaklædninger: Galadragten, det daglige Livree eller Stalddragten. Fotografiet, der er c. 3 Alen langt, medens Figurerne derpaa ere omtrent et Kvarter høie, og som er indfattet i en kostbar, udskaaren Ramme med passende Emblemer, blev i Løverdags Middags ved en Deputation af 12 Medlemmer af Etaten med Staldmester, Kammerherre Scheele som Ordfører, overrakt Kammerherre Haxthausen efter hans Hjemkomst fra Reisen i Hs. Maj. Kongens Følge. Kammerherren modtog det med synlig Glæde og takkede bevæget for den Opmærksomhed, der uventet var beredet ham ved hans Hjemkomst, og Dagen efter bragte han i hjertelige Ord Etatens samlede Personale sin Tak. (6)

Det smukke originale foto kan ses i museet ved Den Kongelige Stald-Etat ved Christiansborg Ridebane.

Læs mere om Den kongelige Stald-Etat på Kongehusets hjemmeside

Kilder:
(1) Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende, 5. december 1831, s. 3
(2) Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende, 1. juli 1847, s. 2
(3) Fædrelandet, 28. marts 1856, s. 3
(4) Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende
(5) Berlingske Tidende, 4. april 1972, 2. sektion, s. 28
(6) Lolland-Falsters Stifts-Tidende, 1. juni 1872, s. 1
Korrespondance 14. april 2020 med Olene Bergman, Formidlings- og aktivitetskoordinator, Nationalmuseet