Gamle danske måleenheder

Før metersystemet blev indført i Danmark i 1907, benyttede man helt andre måleenheder. Man målte eksempelvis længder i favn, alen, fod og tommer. En tommestok var, som navnet antyder, inddelt i tommer.

Sammenhæng mellem måleenheder

Der var sammenhæng mellem måleenhederne, så for eksempel en alen var lig 2 fod eller 24 tommer, men længden på en alen varierede gennem årene og på tværs af landsdelene. Så de gamle danske måleenheder var ikke ensartede for hele landet. Det var uholdbart.

Sjællandsk alen det officelle mål

Før 1683 var den sjællandske alen det officielle danske mål, men ved en forordning af 1. maj 1683 blev det bestemt, at den danske alen skulle være lig to rhinlandske fod. Fremstillingen af en original til alenmålet blev lagt i hænderne på anstronomen og ingeniøren Ole Rømer, der gav den en længde på 62,81 cm.

I tiden frem til 1835 varierede alenlængden fra landsdel til landsdel, men ved kongelig resolution 3. juni 1835 blev alenmålets længde fastsat til to prøjsiske fod, hvilket svarer til 0,6277 meter. I 1835 blev alenlængden igen omdefineret til 62,77 cm, der var gældende frem til metersystemets overtagelse ved lov den 4. maj 1907 og med ikrafttrædelsesdato 1. april 1912.

Også til angivelse af styk var der gamle danske måleenheder. Eksempelvis er et gros skruer lig 144 styk, en snes æg er 20 styk og et dusin hjuleger er 12 styk.

Gamle måleenheder svære at gennemskue i dag

Det kan i dag være vanskeligt at gennemskue gamle opskrifter, håndværksbeskrivelser og andre tekster, når der anvendes gamle måleenheder. Hvor høj er fx en hest på 10 kvarter?

Nedenfor kan du se oversigter over udvalgte gamle danske måleenheder og omregninger til det metriske system.

Ole Rømer
Astronom og videnskabsmand Ole Rømer (1644-1710). Efter Wikimedia Commons.

Gamle danske stykmål

1 par = 2 stk.
1 deger = 10 stk. (Stykmål for huder)
1 dusin = 12 stk.
1 tylt / tylvt = 12 stk.
1 snes = 20 stk.
1 stieg = 20 stk.
1 tømmer / timmer / zimmer = 40 stk. = 4 deger (Stykmål for huder)
1 skok = 60 stk. = 3 snese
1 ol = 80 stk. = 4 snese
1 gros = 144 stk. = 12 dusin
1 ring = 240 stk. = 4 skok.

Gamle danske længdemål

1 favn = 188,31 cm
1 alen = 62,77 cm
1 fod = 31,385 cm
1 tomme = 2,615 cm
1 linje / strå = 0,218 cm
1 skrupel = 0,018 cm
1 kvarter = 15,693 cm
1 håndbred = 7,846 cm
1 fingerbred = 1,962 cm
1 bygkorn = 0,490 cm

Gamle danske flademål

Omregning til det metriske system er baseret på alenmålet lig 0,6277 meter, jævnfør kongelig resolution af 3. juni 1835.

1 kvadratfavn = 9 kvadratalen (3×3) = 3,546 m²
1 kvadratalen = 4 kvadratfod (2×2) = 0,394 m²
1 kvadratfod = 144 kvadrattommer (12×12) = 0,0985 m²
1 kvadrattomme = 144 kvadratlinier = 6,8406 cm²
1 kvadratlinie = 0,06 cm²

Gamle danske kubikmål

Omregning til det metriske system er baseret på alenmålet lig 0,6277 meter, jævnfør kongelig resolution af 3. juni 1835.

1 kubikfavn = 27 kubikalen = 6,6776 m³
1 kubikalen = 8 kubikfod = 0,2473 m³
1 kubikfod = 1728 kubiktommer = 0,0309 m³
1 kubiktomme = 1728 kubiklinier = 17,882 cm³
1 kubiklinie = 10,360 mm³

Gamle danske vægtmål

Ved omregningen til kg er grundlaget: 1 kg = 2 pund.

1 ort = 1/10 kvint = 0,5 g
1 kvint (efter 1861) = 10 ort = 5 g
1 unse = 1/16 pund = 2 lod = 31,25 g
1 lod 1/32 pund = 15,625 g
1 mark = 1/2 pund = 250 g
1 pund (skålpund) = 100 kvint = 16 unser = 500 g
1 bismerpund = 12 pund = 6 kg
1 lispund = 16 pund = 8 kg
1 centner = 100 pund = 50 kg
1 skippund = 20 lispund = 320 pund = 160 kg.