Fife & Felton – vognfabrikanter i København

Læs om tiden før Fife & Felton via dette link.

Den 1. marts 1814 døde den engelskfødte vognfabrikant James Fife i København. Det var muligt for enker efter håndværksmestre at drive virksomheden videre, når de havde faglærte svende til at stå for driften. Det ønskede James Fifes enke, Dorothea Fife, og fik ikke uventet hjælp fra England.

Den nye karetmagersvend var William John Felton, der var søn af den navnkundige vognfabrikant William Felton i London. I 1796 skrev William Felton tobindsværket A Treatise on Carriages, der beskrev vognkonstruktion samt vedligeholdelse og reparation af vogne.

Fife & Felton, engelsk Karetfabrik

1814-1816 drev Dorothy Fife virksomheden og stod som ejer af ejendommen Overgaden over Vandet 199. Men Dorothy Fife og William J. Felton indgik en form for partnerskab omkring virksomheden, for i vejviseren for 1817-1818 figurerer den som Fife & Felton, engelsk Karetfabrik.

Der må have været en stor vognproduktion hos Fife & Felton, for i april 1816 annoncerede virksomheden efter adskillige habile malersvende til varigt arbejde:

»Adskillige habile Malersvende kunne for bestandigt faae Arbeide paa Fife & Feltons Karetfabrique paa Christianshavn.«

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 24. april 1816

Virksomheden tog tilsyneladende også vogne i kommission eller i bytte på nye vogne. I 1816 og 1817 bragte avisen flere annoncer om vogne til salg hos Fife & Felton:

»En særdeles smuk og solid 2-sædig Karet med mange Beqvemmeligheder til at Reise, forfærdiget i London, er indsat tilsalg hos D. Fife & Felton paa Christianshavn.« [1]

»En god Gig med pletteret Seletøi er tilsalg for meget billig Priis, naar man henvender sig til Fife & Felton paa Karetfabriqven i Overgaden oven Vandet paa Christianshavn.« [2]

»En tosædig Reisevogn og en Landaulett i overmaade god Tilstand, fabriqverede i London, en god Gig tilligemed Seletöi og to Vienervogne, ere indsatte tilsalg hos Enken Fife & Feltons Karetfabriqve paa Christianshavn.« [3]

»En ny Gig, forfærdiget i London, tilligemed Seletøi, er indsat tilsalg paa Karetfabriqven hos Enken Fife & Felton paa Christianshavn.« [4]

»En smuk Vienervogn, som tillige kan bruges til Reisevogn, er tilkjöbs hos Fife & Felton paa Christianshavn« [5]

Fifes Enke & Søn

George James Fife, søn af Dorothy og James Fifes, var også udlært karetmager og blev kørt i stilling til at drive virksomheden videre sammen med sin mor.

Med udgangen af marts 1818 blev virksomheden Fife & Felton nedlagt og vognfabrikken drevet videre under navnet Fifes Enke & Søn.

Københavns vejviser 1818-1819 omtalte nu virksomheden som: Fife & Søn, engelske Karetfabrik, Chvn. Overg. oven Vandet 199. Og avisen skrev:

»Da ifølge venskabelig Overenskomst Firmaet Fifes Enke & W. J. Felton hæves med Marts Maaneds Udgang, saa anmodes Enhver, som har retmæssige Fordringer paa Samme, forinden bemældte Tid dermed at indkomme, og ville de vorde uden Ophold betalte. Tillige underrettes det ærede Publicum om, at Karethfabrikken bliver, som hidindtil, fortsat under Firma Fifes Enke & Søn.«

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger , 12. marts 1818
Barouche fremstillet hos D. Fife & Søn
Barouche fremstillet ca. 1818-1838 hos D. Fife & Son i København. Vognen tilgik Norsk Folkemuseum i 1901 som gave fra grosserer Carl Fleischer, Frederikstad, Norge. Foto: Bergljot Sinding, Norsk Folkemuseum.

William J. Felton ville nu vende hjem til England og bekendtgjorde det således i avisen:

»Da jeg om 14 Dage agter at forlade Danmark, saa vilde de, som formene at have noget retmæssigt Krav paa mig, behage dermed at mælde sig forinden bemældte Tid.

Christianshavn, den 16. April 1818
W. J. Felton«

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 20. april 1818

George James Fife (1796-1826)

Den 12. november 1824 fik George James Fife borgerskab som karet- og vognfabrikant i København. [6]

Den 10. marts 1825 skrev Dorothy Fife derfor til magistraten, at hun ikke længere ville gøre brug af sin mands borgerskab. Hun afleverede borgerbrevet, der endnu er bevaret i Københavns Stadsarkiv. [7]

Signatur Dorothy Fife, 1825
Signatur Dorothy Fife, 1825.

I 1822 var George James blevet gift med Frederikke Elise Hansen. I 1824 købte de en ejendom i Lille Strandstræde, matr. 65 (20), af søofficer Magnus Lütken og flyttede vognfabrikken dertil. Dorothy Fife ejede det store hus og grunden i Overgaden oven Vandet 6 på Christianshavn frem til 1826, men boede der ikke selv de sidste to år.

Desværre fik George James Fife heller ikke mange år i familievirksomheden. Som kun 30-årig døde han af koldbrand den 14. september 1826. [8]

Efter George James Fifes død indrykkede hustruen følgende bekendtgørelse i avisen:

»Ifølge kongelig allernaadigst Bevilling af 7de dennes, som idag er læst i den kongelige Landsoverret samt Hof- og Statsret i Kjøbenhavn, indkaldes herved, sub poena præclusi & perpetui Glentii, med Aar og Dags Varsel Alle og Enhver, som formene sig at have Noget at fordre efter min afdøde Mand, Kareth- og Vogn-Fabrikant George James Fife, til for mig, der ifølge kongelig allernaadigst Bevilling af 23 September f.M. hensidder i uskiftet Bo, at anmelde og bevisliggjøre saadanne deres havende Krav inden bemældte Tids Forløb.

Kjøbenhavn, den 12te Marts, 1827
Som Laugværge: J. F. Magnus
Frederika Elisa Fife, fød Hansen
boende i Lille Strandstræde Nr. 65.«

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 15. marts 1827

Nu trådte så den yngste søn, 30-årige Henry Fife, ind i virksomheden – først som bestyrer og senere som ejer. Læs mere om Henry Fife.

Kilder

  1. Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 21. maj 1816
  2. Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 20. juni 1816
  3. Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 8. juli 1816
  4. Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 27. juli 1816
  5. Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 25. august 1817
  6. Borgerskabsprotokol for 1825-1836, Københavns Stadsarkiv
  7. Københavns Stadsarkiv, 2. sekretariat, sag 904/1825
  8. Begravelsesprotokoller fra Assistens Kirkegård, 1805-1862, nr. 1545