James Fife – vognfabrikant i København

I 1798 etablerede købmand Peter Erichsen fra Handelshuset Blachs Enke og Comp. en ny vognfabrik i København. Erichsen mente, at han på sin planlagte fabrik ville være i stand til at fremstille lige så gode vogne som vognfabrikant Swinton, men til en billigere pris. Til formålet hentede Erichsen dygtige håndværkere fra England. En af disse var James Fife. Læs om Københavns første vognfabrikker via linket her.

James Fife var født den 23. maj 1759 i Newcastle upon Tyne som søn af Isabella og John Fife. I 1789 blev James gift med Dorothy Hales, og parret fik fem børn. [1]

James Fifes familie

I 1791 kom den første datter Elisabeth Fife til i Newcastle, men hun døde tidligt, så 6. juli 1792 blev endnu en datter født og navngivet Elisabeth. Den lille familie flyttede nu til London – angiveligt for at James Fife skulle arbejde ved en af Londons vognfabrikker. Den første søn, George James Fife, blev født i London den 6. februar 1796. 8. juni 1800 fulgte James Hume Fife efter og blev døbt i Saint Anne, London. [2]

De første år har der tilsyneladende været lidt rejseri mellem København og London, for James Fife arbejdede på Erichsens vognfabrik, mens sønnen James Hume Fife blev døbt i London.

Ved folketællingen 1801 havde Dorothy og James Fife samt deres tre børn slået sig ned i København og boede på Christianshavn. James Hume figurerede som James Hummel, og det har givet lidt misforståelser i tidligere beskrivelser af vognfabrikanterne Fife.

I husstanden var også den 22-årige engelske karetmagersvend John Clark og en 70-årig enkemand og pensionist Ole Ibsen. [3]

James Fife på Applebyes Plads

Ifølge Kraks Vejviser 1802 og 1803 havde James Fife etableret en »Remise-Indretning til nye og brugte Eqvipagers Modtagelse og Forhandling« på Appelbyes Plads på Christianshavn. I vejviserne 1804 og 1805 var han anført som karetmager, men stadig med adresse på på Appelbyes Plads. [4]

Kort over Christianshavn, 1754
Udsnit af kort over Christianshavn, 1754. Applebyes Plads ses til venstre. Illumineret pennetegning i Københavns Stadsarkiv.

Den 26. maj 1804 blev parrets yngste søn, Henry Fife, født i København. Det var denne søn, der blev den kendte hofvognfabrikant, som leverede Guldkareten til Kongehuset i 1840.

I 1804 købte James Fife en toetages ejendom med kælder og mansardtag samt en stor tilhørende grund i Overgaden oven Vandet matrikel 200 (1806 = matr. 199) af grosserer Philip Ryan. [5]

Huset var bygget i engelsk stil i 1755-56, og tegningen tilskrives den tidligere ejer, hofbilledhugger Simon Stanley (1703-61). I Stanleys gård var der god plads til vognproduktion. [6]

I juli 1805 blev der afholdt auktion over nye og brugte engelske vogne hos Fife. Avisannoncen lød således:

»Mandagen den 29. Julii förstkommende om Formiddagen, Kl. 11, bliver ved Auction paa forrige Agent Appelbys Plads ved Langebroe, for vedkommendes Regning bortsolgt diverse nye og brugte engelske Kareter og andre Vogne, som forinden Auctionen kan forevises af James Fife, Karethmagermester.« 

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 26. juli 1805, 2. udgave

James Fife får borgerskab 1807

Det var ikke uden protest fra lavsmestrene, at James Fife nedsatte sig som karetmagermester. Han havde ikke aflagt mesterprøve i København, men kunne så nedsætte sig som frimester. Den 2. februar 1807 fik James Fife dog sit borgerskab som »Wogn Fabrikør«. Da havde han etableret sig på adressen Overgaden oven Vandet.

En tvist mellem grosserer Johan Samuel Mangor og James Fife viser, at Fife i 1807 havde købt stenkul hos Mangor for 560 rigsdaler, så tilsyneladende var der godt gang i virksomheden. [7]

Igen i 1809 blev der holdt auktion, hvor vognen kunne beses hos James Fife:

»Løverdagen d. 8. April bliver i Kronprindsessegade No. 384 Kl. 9 ved Auktion bortsolgt en Deel løsøre bestaadende af …, samt en 4sædig guulfarvet Vogn med tilhørende Reise-Indretninger, saasom i alt 3 Kufferter, Imperial, Slæbeskoe og Spærrestang, hvilken Vogn Dagen forinden Auctionen kan tages i Øiesyn hos Karetmager James Fife i Overgaden over Vandet 183 paa Christianshavn. Fortegnelsen erholdes saavel paa Auktionsstedet, som hos Procurator Kofoed i Kattesundet 95, Torsdagen d. 6te dennes.« 

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 4. april 1809
Borgerbrev for James Fife
James Fifes borgerbrev, der blev givet den 2. februar 1807. Indtil da havde han arbejdet som frimester uden for lavet. Kopi i Ole Jespersens arkiv.

Avisannonce 1810:

»En overmaade god, magelig og stærk Reisevogn (Batarde kaldet), original Engelsk, med mange Indretninger, og stærke Kufferter, alt i den bedste Stand til Strax at kunde bruges, er tilkiöbs og forevises paa Chavn hos Karet-Fabriqueur Fife.« 

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 15. januar 1810, 2. udgave

James Fife dør i 1814

Sønnen George James Fife kom også i lære som karetmager, men som kun 18-årig mistede han sin far. Den 54-årige James Fife døde den 1. marts 1814. Begravelsesprotokollen nævner, at dødsårsagen var »Tæring«. [8]

Det var muligt for enker efter håndværksmestre at drive virksomheden videre, når de havde faglærte svende til at stå for driften. Det ønskede Dorothea Fife at gøre og indrykkede følgende notits i avisen:

»At den af min afdøde Mand Karetfabriqveur James Fife oprettede Kareth- og Vogn-Fabriqve her i Staden fortsættes af mig, og vedbliver i sin Drivt som forhen, undlader jeg ikke at bekiendtgiøre.
Christianshavn, den 23de April 1814
Dorthea sal. Fife
fød Hales« 

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 25. april 1814

Dorothy Fife fortsætter virksomheden

I september 1814 var det så lykkedes for Dorothy Fife at fortsætte sin mands virksomhed. Hun havde ansat en svend fra en af de største vognfabrikker i London og brystede sig af stadig at kunne levere vogne af nyeste design, i høj kvalitet og med elegance. Netop stil og elegance var noget af det, de engelske karetmagere kunne biddrage med til den danske vognbygning. I avisen beskrev Dorothy Fife sin virksomhed således:

»Undertegnede, Enke efter sal. James Fife, har herved den Ære at tilkiendegive sin sal. Mands Venner og Velyndere, at hun fortsætter Karet Fabrikken med alt dertil hørende, og efter den seneste og nyeste Facon, ved Hjelp af en Person fra een af de største Fabrikker i London; hun smigrer sig med at Smagen og Elegancen af hendes Arbeide ville forskaffe hende hendes Venners Vedblivelse. De billigste Priser af hendes Arbeide i Almindelighed og den Maade paa hvilket det er forfærdiget, saavel i Henseende til Elegancen som til dets Soliditet, haaber hun ville forskaffe hende Fortrinet. Ligeledes forsikkrer hun dem, som herefter ville beære hende med deres Befaling, at de skulle nøjagtigen blive expederede og efter de billigste Priser.
Christianshavn,
14de September 1814
D. sal. Fife« 

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 15. september, 1814

Læs mere om den følgende tid med Dorothy Fife som indehaver.

Kilder

  1. Nekrolog over Henry Fife i Dags-Telegraphen (København), 10. marts 1875
  2. Familysearch.org samt gravstedsfoto i Ole Jespersens arkiv
  3. Folketælling 1801: København (Staden), Christianshavn Kvarter, Matr. 203, 707, A5035
  4. Opkaldt efter den engelske rebslagermester, Peter Appleby, der blev hentet til København af Christian 6. for at lave reb.
  5. Historiske Huse på Christianshavn. Red. Robert Egevang, 1993, s. 130 og 343.
  6. Haugsted, Ida, Hofkaretmager Henry Fife og hans familie, 2013, s. 75
  7. Ørsted, Anders Sandøe: Nyt juridisk Arkiv, Fjerde bind, Kjøbenhavn, 1812, s. 152
  8. James Fife boede da på Store Søndervoldstræde 199, hus nr. 2. Begravet fra Reformert kirke den 6. marts 1814. Københavns Begravelsesvæsens protokoller 1811-1818.