Vognfabrikant Petersens doktorvogn 1888

I 1888 stod København på den anden ende, for Industriforeningen i Kjøbenhavn var vært ved en stor nordisk industri-, landbrugs- og kunstudstilling, der foregik i området omkring Tivoli og hvor Københavns Rådhus nu ligger. Hen over sommeren besøgte mere end 1,3 millioner gæster Den Nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudstilling, hvor blandt andet dansk håndværk og industri viste det bedste og nyeste, man kunne præstere.

I en stor maskinhal var en række af landets førende karetmagere og vognfabrikanter repræsenteret. En af disse var vognfabrikant Peter Petersen, Skolegade 179 i Slagelse, der udstillede en særlig doktorvogn og en skolevogn.

P. Petersens anmeldelse til industriudstillingen 1888, hvor han udstillede en doktorvogn og en skolevogn.
P. Petersens anmeldelse til Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i 1888, hvor det fremgår, at han udstillede en “Kareth for Læger” og en skolevogn. Kilde: Arkivalier Online. Kunstudstilling m.m. i København, 13., 14. og 15. sektion: Industrielle maskiner, Landbrugsmaskiner og Transportmidler. Anmeldelser til 15.sektion. Opslag 92.

Vognfabrikken i Slagelse

Peter Christian Petersen, der var født den 30. november 1833 i Ruds Vedby ved Slagelse, stod i lære i faderen, smed og jernstøber Ole Petersens virksomhed samme sted. Efter læretiden arbejdede P. Petersen nogle år i København, men med understøttelse fra det Reiersenske Fond dygtiggjorde han sig i 1858 og 59 på vognfabrikker i både Hamborg, Berlin, Wien og Paris.

P. Petersen begyndte som selvstændig vognfabrikant i Ruds Vedby, men den 20. oktober 1873 overtog han F. M. Madsens vognfabrik i Slagelse, der var grundlagt i 1848.

Omtale i Sorø Amts-Tidende eller Slagelse Avis, 22. november 1873, s. 2

Med 12-14 voksne medarbejdere og 6-8 drenge i alderen 14-18 år omsatte Petersens vognfabrik i Slagelse i slutningen af 1880’erne årligt for 35 til 40.000 kr. ved fremstilling af hovedsageligt luksusvogne. I forbindelse med omtale af udstillingen i 1888 blev det oplyst, at Petersen i fabrikken havde en gasmotor på 2 hk.

Petersens doktorvogn 1888

Som omtalt udstillede P. Petersen en særlig vogn for læger. Det var ikke en helt ny opfindelse, for allerede i 1885 havde han averteret med den i Slagelse-Posten og i 1886 i Berlingske Tidende.

P. Petersens doktorvogn i avisannonce 1886.
Annonce fra vognfabrikant P. Petersen i Slagelse, hvor doktorvognen vises. Petersens doktorvogn kostede 700 kr. og kunne købes på afbetaling. Annonce i Berlingske Politiske og Avertissementstidende 15. oktober 1886, s. 5.

Petersens doktorvogn var konstrueret med døren bagtil, så lægen kunne sidde lunt i et mageligt sæde og have let adgang til at komme ud, hvis hestene skulle løbe løbsk. Nedenfor vises en tegning af vognen samt P. Petersens egen beskrivelse.

Vognfabrikant Peter Petersens doktorvogn 1888
Vognfabrikant Peter Petersens doktorvogn 1888. Kilde: Arkivalier Online. Kunstudstilling m.m. i København, 13., 14. og 15. sektion: Industrielle maskiner, Landbrugsmaskiner og Transportmidler. Bedømmelseslister for 15. sektion. Opslag 73.
Omtale af Petersens doktorvogn 1888
P. Petersens beskrivelse af doktorvognen afleveret til industriudstillingen 1888. Kilde: Arkivalier Online. Kunstudstilling m.m. i København, 13., 14. og 15. sektion: Industrielle maskiner, Landbrugsmaskiner og Transportmidler. Bedømmelseslister for 15. sektion. Opslag 73.

Afskrift af ovenstående beskrivelse:

“Efter ovenstaaende Tegning leverer jeg smaa Doctor-Kareter solidt og smukt udstyrede til en Pris a 800 Kroner.
Med Hensyn til de forskjellige Fordele og Beqvemligheder disse Vogne byder, da skal jeg tillade mig at fremføre følgende:
a. De følge almindeligt Landspor, kan befærde selv de daarligste Markveie, ere overordentlig lette og egne sig derfor i fortrinlig Grad til Landpraxis.
b. De afgive et beqvemt og mageligt Sæde (ogsaa til 2 Personer) og ved eventuelle Uheld, f. Ex. løbske Heste eller Sligt, kan man, da Ind- og Udstigningen jo foregaaer bagfra, altid klare sig uden mindste Risiko for Liv og Lemmer.
c. De ere forsynede med gode Lygter, Noget som Læger der tidt maa ud i Brandmørke, og ved Nattetide, vist ofte har følt Savnet af.
d. Forbindelsen med Kudsken sker ved Hjælp af et Talerør, som man kan benytte uden at forlade sit Sæde.
Forøvrigt tillader jeg mig at henvise til nedenstaaende Anbefalinger.

ærbødigst
P. Petersen
Slagelse”

I forbindelse med beskrivelsen af doktorvognen bragte P. Petersen følgende kundeudtalelser:

Jeg har i flere Aar benyttet en Vogn efter ovenstaaende Model, og fundet den fuldstændig svarende til de Ønsker og Fordringer, en Læge kan stille til den i sin Landpraxis; den er meget let, afgiver et yderst mageligt Sæde, er beqvem ved Ind- og Udstigningen og har et smukt Udseende

B. Lundahl
Læge

I over to Aar har jeg i min Landpraxis benyttet en af Hr. Vognfabrikant Petersen efter ovenstaaende Tegning forfærdiget Vogn. Den kan bruges paa enhver nogenlunde farbar Vej, og da den tillige er meget let i Trækket og har et godt beqvemt Sæde for Kudsken, har jeg aldrig mødt nogen Vanskeligheder paa Landboernes Side, mod at kjøre med den; naar hertil kommer, at Vognen, en lun og hyggelig Coupè, giver fuldstændig Beskyttelse mod al Slags barsk og strengt Veir, synes det mig, at den i det Hele er saa hensigtsmæssig construeret, som en Vogn for dette særlige Øiemed kan være.

P. Prahl
Læge

I lidt over et Aar har jeg brugt en lukket Vogn af ovenstaaende Tegning, forarbejdet af Hr. Vognfabrikant P. Petersen, og har fundet mig meget vel fornøiet med den; Den er letløbende, smalsporet passende til Biveienes Spor, let at stige ind i, da Døren er bagtil og af samme Grund meget luun; dertil kommer, at den har et smukt, elegant Ydre, og indvendig er smagfuld og beqvemt udstyret.

Hasse
Distriktslæge

29. maj 1888 omtalte Slagelse-Posten vognen således:
“I Vognafdelingen har Vognfabrikant P. Petersen, Slagelse, udstillet en Doktorkareth, der er lukket foran og ved siderne, og hvis Udgang er paa bageste Side. Den har den Fordel, at den, der sidder herinde, for det Første ikke bliver saa let forkølet, og dels at den er lettere at springe ned fra i Tilfælde af, at Hesten løber løbsk. Den er særlig lavet for Læger, der færdes meget paa Landet, og er ansat til en Pris af 800 Kr.

50-års jubilæum og virksomhedsoverdragelse

Den 30. november 1910 var en festdag hos familien Petersen. Dels fejrede ægteparret Vilhelmine og Peter Petersen guldbryllup, dels havde P. Petersen 50-års jubilæum som vognfabrikant, dels fyldte P. Petersen 77 år og endeligt havde parrets datter fødselsdag. Sorø Amtstidende fremhævede i en notits, at dette “Sammenstød af Højtidsdage i en Familie vistnok maa regnes for meget sjældent.”

Et par måneder senere den 17. januar 1911 afhændede P. Petersen sin vognfabrik til karetmager P. Nielsen, der i mange år havde været mester hos P. Petersen.

Peter Christian Petersen døde den 3. marts 1913 og blev begravet på St. Mikkels kirkegård i Slagelse den 10. marts 1913.

Vilhelmine og Peter Petersen, Slagelse.
Vognfabrikant Peter Petersen og fru Vilhelmine. Foto venligst udlånt af Slagelse Stads- og Lokalarkiv.
Firdobbelt fest hos Vognfabrikant Pedersen, Slagelse 1910
Notits i Isefjordsposten, 3. november 1910, s. 2
Vognfabrikant Pedersen, Slagelse overdrager virksomhed i 1911
Omtale i Slagelse-Posten, 20. januar 1911, s. 3

Findes Petersens doktorvogn endnu?

Det er ikke hidtil lykkedes for forfatteren at opspore et bevaret eksemplar af Petersens doktorvogn. Skulle du kende til en bevaret vogn af denne type fra P. Petersen, Slagelse, eller i det hele taget kende mere til historien om vogntypen, så hører forfatteren gerne om det.
Kontaktinfo findes via linket her.

Læge Lorens Benzon i Herning sælger sin doktorvogn i 1896.
Læge Lorens Benzon i Herning solgte sin doktorkaret af Slagelse-patent i 1896, da han gik på pension. Der er ganske givet tale om Petersens doktorvogn. Annonce i Lemvig Folkeblad, 7. oktober 1896, s. 3

Kilder

  • Kunstudstilling m.m. i København, 13., 14. og 15. sektion: Industrielle maskiner, Landbrugsmaskiner og Transportmidler. Anmeldelser til 15. sektion. Opslag 91-92.
  • Kunstudstilling m.m. i København, 13., 14. og 15. sektion: Industrielle maskiner, Landbrugsmaskiner og Transportmidler. Bedømmelseslister for 15. sektion. Opslag 68-75.
  • Slagelse-Posten, 11. december 1885, s. 4
  • Slagelse-Posten, 29. maj 1888, s. 1
  • Lemvig Folkeblad, 7. oktober 1896, s. 3
  • Kontraministerialbog, Slagelse, Sankt Mikkels sogn, døde 1909-1920, opslag 26.

Læs også om Kjøge Vognfabrik og Magasiner