Patent på tippeanordning til arbejdsvogne 1913

I 1912 opfandt smedemester Peter Christian Vilhelm Christensen fra Hellerup en tippeanordning til arbejdsvogne. I 1913 fik han den patenteret med dansk patent nr. 17019.

Når man med håndkraft læssede en arbejdsvogn med fx korn, roer, sand eller om vinteren sne, var det ekstra tungt også at læsse af med håndkraft. Derfor arbejdede flere da også med at udvikle arbejdsvogne med tiplad. I 1909 havde ingeniør Otto Lange fra Helsingborg i Sverige patenteret en vogn med tiplad, men her vil vi kigge på den danske opfindelse.

Nedenfor gengives den originale beskrivelse af smedemester Christensens patent og nederst på siden vises patenttegningen.

Beskrivelse af smedemester Christensens tippeanordning

Opfindelsen angaar en Tippeanordning til Arbejdsvogne af den Slags, hvor Vognfadingen i eller nær ved sin ene Ende er drejeligt forbunden med Undervognen, medens der under Vognfadingens anden Ende er anbragt en Løfteanordning, ved hvilken Vognfadingen kan vippes om sin Omdrejningsakse.

Opfindelsen, der angaar en særlig Form for denne Løfteanordning, er fremstillet paa Tegningen, som viser en Arbejdsvogn med den ny Anordning, set fra Siden.

a er Undervognen og b Vognfadingen, der ved Hjælp af Omdrejningstappe c eller lignende bagtil er drejeligt forbunden med Undervognen.

Under Vognfadingens forreste Del findes der en Løfteanordning, som i den viste Udførelsesform bestaar af en ved Hjælp af et Haandsving d omdrejelig Tandhjulsudveksling f g h i, ved Hjælp af hvilken man kan omdreje en Kædetromle k, til hvilken er fastgjort den ene Ende af en Kæde m, hvis anden Ende er fastgjort til Undervognen a. Kæden er ført ind under en Rulle n eller lignende i Enden af en til Vognfadingens Underside hængslet Stang o, der, naar Kæden oprulles paa Tromlen k, føres opad og derved vipper Vognfadingen om dens Omdrejningstappe c, saaledes at den kommer i den paa Tegningen viste, for Aflæsningen gunstige Stilling.

En Palhjulet f gribende Pal eller Spærhage p hindrer Tandhjulene i at dreje sig tillbage, naar Haandsvinget d slippes, og et Spærhængsel r under Vognfadingens Forende begrænser Vippebevægelsen.

I Stedet for en Kæde kan anvendes en Staaltrosse eller lignende.

Patentkrav

Tippeanordning til Arbejdsvogne, hvis Vognfading i eller nær ved sin ene Ende er drejeligt forbunden med Undervognen, og som under Vognfadingens anden Ende har en Løfteanordning ved hvilken Vognfadingen kan vippes om sin Omdrejningsakse, karakteriseret ved, at Løfteanordningen bestaar af en ved Hjælp af en Tandhjulsudveksling omdrejet Kædetromle, hvis Kæde, der med sin ene Ende er fastgjort til Undervognen, med sin anden Ende paavirker en til Vognfadingen fæstet Stang, saaledes at denne og dermed Vognfadingen løftes, naar Kæden rulles op paa Tromlen.

Smedemester Peter Christian Vilhelm Christensen fik patent på sin tippeanordning til arbejdsvogne i 1913
Smedemester Peter Christian Vilhelm Christensen fik patent på sin tippeanordning til arbejdsvogne i 1913. Tegning fra patentskriftet.

Download det originale patentskrift via linket her.

Læs også om Lauritz Madsens patent på et værktøj til justering af patentaksler.