Køreskole for arbejdskuske 1893

I begyndelsen af 1890’erne oplevede man i København en tilstrømning af folk, der søgte og fik arbejde som arbejdskuske, uden at have de rette kvalifikationer til at håndtere og køre heste. Det var skidt for hestevelfærden og gav samtidig hesteejerne store tab. Derfor besluttede bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse at oprette en køreskole for arbejdskuske.

Dyrenes Beskyttelse havde lavet aftale med fhv. livkusk for enkedronning Caroline Amalie, Jens Christian Hansen, om at han skulle lede den nye køreskole.

Kurserne varede en måned og kostede 20 kr. i egenbetaling. Eleverne blev undervist i to timer, tre gange om ugen, og lærte om seletøjets behandling og tilpasning, forspænding, kørsel med både enspænder og tospand m.v. Efter at have gennemført kurset i foreningens køreskole modtog eleverne et kursusbevis som dokumentation for deres erhvervede kvalifikationer.

Foreningen fik en ældre skolevogn foræret som gave af vognmand Carl Petersen, og medlem af bestyrelsen, partikulier H. Petersen stillede sine køreheste til rådighed uden beregning.

Avisomtale af Dyrenes Beskyttelses køreskole for arbejdskuske, 1893
Avisomtale af Dyrenes Beskyttelses køreskole for arbejdskuske. Adresseavisen Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 27. november 1893, s. 3
Annonce om Dyrenes Beskyttelses køreskole, der modtager indmeldelser. Dannebrog (København), 8. september 1894, s. 4.
I 1897 modtager Dyrenes Beskyttelses køreskole også nye elever. Annonce i Dagens Nyheder. 27. september 1897, s. 4.

Dyrenes Beskyttelses køreskole suppleres med aftenforedrag

Desværre var der kun få deltagere på kurserne i Dyrenes Beskyttelses køreskole, men foreningen lod kurserne køre i nogle år og supplerede med aftenforedrag eller “gratis Belæringer for Kuske og Hestepassere”, som foreningen kaldte foredragene, der blev holdt i ridehuset på Christiansborg. Avisen Dannebrog fortalte:

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark agter i Aar ligesom i tidligere Aar at foranstalte afholdt Foredrag til Vejledning ved Hestens Behandling i det hele. Medens Foreningen, som hidtil, ved disse Foredrag nærmest har taget Sigte paa de Folk, nemlig Kuske og Hestepassere, der umiddelbart har med Hestens Brug, Pasning og Røgt at gjøre, maa det dog anses for særdeles ønskeligt, om ogsaa Hesteejere, der overlader disse Hverv til deres Folk, selv vilde komme til Stede ved Foredragene for at blive satte i Stand til at føre nogenlunde sagkyndig Kontrol med Hestens Behandling.

De vil derved kunne skaffe sig Erfaring om, hvorledes der forholdes med deres Heste, der jo som oftest repræsenterer en ikke ubetydelig Værdi, ligesom de ogsaa lettere vil kunne paatale muligt forekommende Misbrug ved Hestens Brug, Fodring og Pasning. I ethvert Fald vil vi anbefale disse Foredrag til alle rette vedkommende og anser det for ønskeligt, om Foreningens Bestræbelser for at belære Lægmænd om Hestens rette Brug, dels ved den af Foreningen stiftede Kjøreskole, maa vinde Tilslutning og Sympathi hos Publikum.

Foredragene vil blive afholdte Tirsdagene den 6te, 13de og 20de d. M. om Aftenen Kl. 8 i Kristiansborg Slots Ridehus, der vil blive oplyst ved Gas.

Førstkommende Tirsdag den 6te d. M. vil Hr. Krigsassessor W. F. Rosendahl, tidligere en af Armeens dygtigste Kjøre- og Ridelærere, holde et Foredrag om Kjørsel m. m., og de to følgende Tirsdage giver d’Hrr. Durlæger H. C. Olsen ved Kjøbenhavns Kvægtorv og H. P. C. Hansen i Rødovre Vejledning til Iagttagelse af Kjendetegnene paa forskjellige indvendige og udvendige Sygdomme hos Hesten, for at Sygdommene i Tide kan blive behandlede af Dyrlægen og Fare for Hestens Ødelæggelse ved fortsat Brug derved forebygget.

Dannebrog (København), 4. marts 1894, s. 2
Vanding af heste ved Frihedsstøtten, 1909.
Vanding af køreheste ved Frihedsstøtten på Vesterbrogade i København, 3. juni 1909. En del af kuskenes ansvar var at sørge for godt og rigeligt vand til hestene. Dyrenes Beskyttelse fik opstillet vandingstrug af jern eller granit rundt om i byen. Foto: Ernst Nyrop Larsen, Rådhusforvalterens samling, Københavns Museum

Om kursuslederen, fhv. livkusk Jens Christian Hansen

Det var en erfaren hestemand og kusk, som Dyrenes Beskyttelse havde til at undervise i foreningens køreskole. Jens Christian Hansen var født i Middelfart den 24. marts 1825. Allerede som 14-årig blev han ansat som rideknægt hos prins Frederik Carl Christian, den senere kong Frederik 7. I 1891 skrev avisen om Jens Chr. Hansen i forbindelse med hans 50-års jubilæum:

50 Aars Borgerjubilæum kan Onsdagen den 1. Juli d. Aa. fejres af forhenværende Livkusk hos høisalig Enkedronning Karoline Amalie, Jens Christian Hansen. Den 1. Juli 1841 ansattes han nemlig som Forrider i Hs. kongl. Høihed Kronprins Frederiks Hof-Etat, fulgte senere Kong Frederik den 7. i Krigen 1848-50 som kgl. Stafet og udnævntes i Oktober 1854 til kongelig Kudsk.

Ved Kongens Død 1863 overgik han til vor nuværende Konges Hof-Etat og ifølge et af Hs. Mai. særligt ytret Ønske overtog han i Aaret 1868 Tjenesten som Livkusk og Vognmester hos Hs. Mai. Enkedronningen, hvilken Stilling han beklædte til Høistsamme afgik ved Døden.

Næsten enhver Kjøbenhavner kjendte i disse Aar fra de daglige Kjøreture i Hovedstaden og dens Omegn “Enkedronningens Livkusk”, og Udflytningen sket om Sommeren til Sorgenfri, var man der altid sikker paa en venlig Modtagelse i Stalden, hvor den pyntelige Orden og de smukt holdte Heste tilstrækkeligt vidnede om, at Jens Hansen var sin Plads voxen.

Efter Enkedronningens Død ansattes han som Kirkebetjent ved Slotskirken. Han blev i Aaret 1881 af Hs. Mai. Kongen benaadet med Dannebrogsordenens Sølvkors og i 1889 tildelt en russisk Sølvmedaille at bære i Stanislaus Ordenens Baand.

Trods sine 66 Aar færdes Jubilaren endnu støt og rolig i sin Gjerning og meget sjældent sker det, at de kongelige Herskaber gjæste Kirken paa Slotspladsen uden at skjænke den gamle, tro Tjener et naadigt og venligt Blik.

Dags-Telegraphen (København), 30. juni 1891, s. 2

70 Aar. Fhv. kgl. Livkusk hos Hds. Maj. Enkedronningen, Jens Chr. Hansen, fejrer i Dag sit 70de Aar. Denne Mand, der er en af Kjøbenhavns kjendte Personligheder, kom som 14-aarig Dreng til Frederik den 7de, da denne var Prins, og har været i kgl. Tjeneste hos Frederik den 7de som Konge, hos Christian den 9de og hos Enkedronningen. Hans Søn er Sangeren Folmer Hansen.

Dannebrog (København), 24. marts 1893, s. 2

Jens Christian Hansen underviste gratis på kurserne, og for at påskønne hans arbejde modtog han en sølvkande med inskription og et diplom. Avisen Dannebrog berettede:

Pragtfuld Gave
En Deputation fra “Foreningen til Dyrenes Beskyttelse”, bestaaende af Justitsraad Lembcke (Formand), Obertsløjtnant Bauditz (Næstformand) og Hr. Godsejer Valentin, indfandt sig i Gaar Kl. 4 hos fhv. kgl. Livkusk J. C. Hansen og overrakte ham, som Tak for hans værdifulde Hjælp som Lærer ved “Dyrenes Beskyttelses Kjøreskole”, en pragtfuld Sølvvinkande med følgende Inskription:

“Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Protektor: Hs. Maj. Kong Christian den niende, takker herved Hr. kgl. Livkusk J. Hansen, Dannebrogsmand, for fortrinlig ydet Bistand.”

Ved Overrækkelsen holdt Hr. Justitsraad Lembcke en smuk lille Tale.

Dannebrog (København), 31. august 1894, s. 2

Jens Christian Hansen døde i 1905, og nekrologen i Berlingske Tidende fortalte lidt mere om den tidligere livkusk:

Forhenværende kgl. Livkusk Jens Hansen er imorges afgaaet ved Døden 82 Aar gammel. Allerede i en Alder af 14 Aar blev han ansat som Rideknægt hos Frederik den 7de, medens denne endnu var Prins, og forblev i hans Tjeneste, da han blev Konge.

Hos vor nuværende Konge var Jens Hansen i en Aarrække Kusk, men paa Enkedronning Karoline Amalies udtrykkelige Ønske blev han senere hendes Livkusk og beholdt denne Stilling til Dronningens Død.

Siden da var han Kirkebetjent ved Slotskirken og vil som saadan samt som Lejer af Garderoben i det kgl. Teaters Parterre erindres af mangfoldige Kjøbenhavnere. Den 19de ds. var det netop Halvhundredeaarsdagen for gamle Jens Hansens Ansættelse som kgl. Kusk.

Naar Kejser Alexander den 3die besøgte Kjøbenhavn, maatte Jens Hansen altid træde i Tjeneste igen og køre for Majestæten.

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften, 23. september 1905, s. 2

Andre kilder

  • Lembcke, J. Chr.: Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark. Et Tilbageblik paa 25 Aars Virksomhed 1875-1900, København 1900.
  • Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark: Årsberetning 1984. Jubilæumsudgave 1875-1985.

Læs også om G. Orlow-Andersens køreskole med kurser i forspænding og kørsel