Hestens Værns første hesteambulance 1918

Om Hestens Værns grundlæggelse i 1909 og foreningens første hesteambulance fra 1918.

I begyndelsen af 1900-tallet foregik det meste af transporten i København med hesten som trækkraft. Hestenes vilkår kunne være barske. Mange blev hurtigt nedslidte, for der var ikke altid råd til at holde hestene i ordentlig foderstand og kondition, eller at give dem de nødvendige hvilepauser.

Magre, halte og trætte heste faldt befolkningen og dyrlæger for brystet og var anledningen til, at professor i husdyrbrug ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Harald Goldschmidt, i samarbejde med pastorinde A. Obel-Koch i 1909 tog initiativ til at oprette Foreningen Hestens Værn. De indkaldte til orienteringsmøde på Hotel d’Angleterre, hvor foreningen blev stiftet den 4. april 1909.

Til den første bestyrelse blev valgt staldmester, grev Friijs, overretssagfører Aage Gad, hfv. proprietær J. Gammeltoft, professor H. Goldschmidt, oberstløjtnant H. E. M. Hansen, stalddyrlæge Høyberg, pastorinde Obel-Kock, partikulier H. Krieger, grosserer Emilius Møller og fru direktør Julius Schjøtt.

Foreningens formålsparagraf 3 lød: “At foranledige gamle, udslidte heste afhændet til nedslagtning og for øvrigt at hindre misbrug af hesten bl.a. ved efter overenskomst med ejerne at søge heste, der af en eller anden grund ikke egner sig til arbejde, ved hvilket de forefindes, anbragt under mere passende forhold.”

Fru Obel-Kock stillede et stort beløb til rådighed, og sammen med gaver og anonyme donationer var der sikret økonomisk grundlag for at foreningens arbejde kunne begynde. Hestens Værn indledte blandt andet opkøb af nedslidte heste til slagtning.

Behov for en tidssvarende hesteambulance

Men den nye forening så også snart, at der var behov for at kunne transportere tilskadekomne og syge heste på en ordentlig måde eksempelvis til behandling på Landbohøjskolen eller til slagteren.

Landbohøjskolen havde ganske vist i nogle år haft to hestetrukne vogne, der var beregnede til at transportere heste, der som følge af skaderne skulle transporteres henholdsvis liggende eller stående. De to forskellige vogne gav ofte anledning til, at en forkert vogn kom ud til ulykkesstedet.

Hestens Værn startede derfor i 1918 en indsamling for at kunne anskaffe en velindrettet hesteambulance. 28. juni 1918 omtalte Folkets Avis det nye automobil.

Omkring 150 bidragydere sikrede, at foreningen kunne bestille en Garford lastvogn med specialkarosseri til den nette sum af 14.000 kr. hos forhandleren F. Bülow & Co. i København. Avisartikler nedenfor fortæller om ambulancens indretning.

Annonce for Garford lastvogne 1917
Annonce for Garford lastvogne, som F. Bülow & Co. i København forhandlede. Garford blev produceret i Ohio, USA i perioden 1909-1933. Berlingske Politiske og Avertissementstidende 16. maj 1917, s. 10.

Omtale i Folkets avis

Hestene har aabenbart mange Venner, og det er et glædeligt Tegn, at Interessen for deres Røgt og humane Behandling, hvis første spor jo ikke er af ny Dato, stadig udvikler sig, vi kan sige i samme grad som Dyrenes Vanrøgt, der er taget stærkt til i de senere Aar, ja man kan vel ogsaa sige i den sidste Tid tager til.
Det er en af Humanitetens smukkeste Frugter: Beskyttelsen af værgeløse Dyr, og Foreningen Hestens Værns Motto: Humanitet – ikke Sentimentalitet, kan vist tiltrædes af enhver forstaaende Dyreven.
Hestens Værn er Hestenes autoriserede Beskytter, og at Foreningen røgter sit Hverv med Energi, specielt dens initiativrige Formand, Professor Goldschmidt ved Landbohøjskolen, vil man være overbevist om, naar man har set Foreninges nye Sygetransport-Automobil, der i Dag løber af Stablen fra Firmaet F. Bülow & Co.
Det er en overordentlig praktisk indrettet og i enhver Henseende tidssvarende Vogn, hvis sindrige Mekanisme kan indstilles paa enhver Eventualitet. Dyret kan baade staa, ligge eller hænge, eftersom det er medtaget til. Det er en saare praktisk Konstruktion, som Landbohøjskolens gamle slingrende, upraktiske og langsomme Sygevogn burde erstattes med.
Automobilet er tilvejebragt ved Midler, skænket af ca. 150 Bidragydere. Det har kostet 14.000 Kr. Det er Meningen, at det skal være disponibel i paakommende Tilfælde, men før om 2 Maaneder naar man dog ikke saa vidt.
Foreningen har nu en foreløbig Garage, men senere er det Meningen at sætte denne i direkte Forbindelse med Foreningens Stald, der til Stadighed huser en halv Snes syge, oftest underernærede Heste. Indtil da fungerer Automobilet kun om Dagen.
Et mindre overskydende Beløb, der er blevet tilovers fra Indsamlingen til Automobilet, anvendes til Driftsfondet, som man haaber at kunne opretholde ved frivillige Bidrag.
Og Foreningen synes efter dens gode Formaal og Energi at fortjene Interesse og – Støtte!

Folkets Avis – København, 28. juni 1918, s. 1.
Hestens Værns hesteambulance 1918. Foto: Uffe Mortensens samling.
Hestens Værns hesteambulance var fleksibelt indrettet, så den syge hest enten kunne ligge, stå eller hænge i en sele. Vognen havde træegerhjul med fast gummi på baghjulene, hvor den største last lå, og luftgummi på forhjulene. Foto: Uffe Mortensens samling.

Hestens Værns hesteambulance omtalt i Berlingske Tidende

En Automobil-Ambulance til “Hestens Værn”
Som tidligere omtalt, er Foreningen “Hestens Værn” ved en Gave fra en Kreds af Venner bleven sat i Stand til at anskaffe en Automobil-Ambulance.
Denne meget praktiske Indretning bestaaer i et Chassis af den bekendte amerikanske Motorfabrik Garfords Konstruktion forsynet med et hos det københavnske Automobilfirma F. Bülow & Co. konstrueret Karosseri, en Kasse, i hvilken den syge Hest kan anbringes i saavel liggende som staaende Stilling, eller ophængt i en Hængesele mellem to Bomme.
Selve Ambulancekassen er indrettet saaledes, at den paa Hjul kan løbe ned af en bag ud forskydelig Rampe ned paa Jorden, saaledes at Patienten let kan bringes op i den, idet dens Fælge er til at slaa ned. Det er sikkert en udmærket Indretning, som den virksomme Forening, der saa vist i denne Tid har nok at tage fat paa, vil faa megen Nytte af. Det er selvfølgelig af stor Betydning, at de syge eller tilskadekomne Dyr saa hurtigt som muligt kan blive bragt enten til Sygestalden eller til det Sted, hvor de kan blive slaaet ned.
Nu henvender Foreningen sig til sin Vennekreds og andre dyrevenlige Mennesker med indtrængende Anmodning om, at man vil skaffe dem Midler til at holde Ambulancen i Drift, hvilken under disse Forhold jo ingenlunde bliver billigt, da Transporten i mange Tilfælde maa udføres gratis, naar Ejeren af de syge Dyr ikke har Raad til at give Vederlag derfor.
Men “Hestens Værn” vil sikkert ikke komme til at bede forgæves.

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften, 28. juni 1918, s. 2.
Hestens Værns hesteambulance. Foto: Uffe Mortensens samling.
Hestens Værns hesteambulance var konstrueret med hejselad, så hesten kunne læsses ved jorden. Ladet havde fire små støbejernshjul, så det på skinner og med et håndspil kunne trækkes op på vognens chassis og senere fires ned. Foto: Uffe Mortensens samling.
Yderligere omtale i Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 29. juni 1918, s. 5
Hestens Værns hesteambulance. Foto: Uffe Mortensens samling.
Den syge hest er læsset på Hestens Værns ambulance og står støttet af en sele. Billedet i Uffe Mortensens samling er identisk med avisbilledet ovenfor.
Hestens Værns hesteambulance omtalt i Aftenbladet, København, 16. maj 1918
Hestens Værns hesteambulance omtalt i Aftenbladet, København, 16. maj 1918, s. 3.

Der var god brug for Hestens Værns ambulance, for den 4. februar 1921 skrev Social-Demokraten, at hesteambulancen havde foretaget 194 udrykninger i 1920 og i alt 475 siden introduktionen i 1918. Hestens Værn drev hesteambulance frem til 1976, hvor tjenesten blev overtaget af Falck.

Hestens Værns hesteambulance. Ford AA, årgang 1928-29
Gennem tiden fik Hestens Værn nyere hesteambulancer. Her en Ford AA årgang 1928-29, ligeledes med hejselad, fotograferet ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Foto: Hestens Værns arkiv.

Kilder

  • Lolland-Falsters Stifts-Tidende, 6. april 1909, s. 2
  • Berlingske Politiske og Avertissementstidende 16. maj 1917, s. 10
  • Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften, 28. juni 1918, s. 2
  • Nationaltidende, 29. juni, 2. udgave, s. 4
  • Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 29. juni 1918, s. 5
  • Ingrid Berner Larsen: 90-års jubilæum i Hestens Værn. I Køresporten nr. 2 1999, s.6
  • P.E. Hansen: Erhvervskøretøjer. Veteran Tidende, nr. 250, april 1997, s. 15. Udgivet af Dansk Veteranbil Klub.