Cornelius Steffensens Køreskole

I automobilernes barndom var cykelgrossisten Cornelius Steffensen i København en af pionererne. Han lærte at køre automobil i Paris i 1900 og blev en af de første kørelærere i Danmark. Tilmed ejede kan de to første indregistrerede biler i København: K1 og K2. Den 18. august 1910 bragte tidsskriftet Auto-Cyclen en artikel om Cornelius Steffensen. Artiklen er her gengivet i den oprindelige ordlyd:

“Cornelius Steffensen, der er en af vore ældste Automobilister, hvad vi er saa heldige at kunne dokumentere ved hosstaaende to Afbildninger, har i mange Aar givet Undervisning i Automobilkørsel. Nu, da Oplæring i Virksomhed er bleven en Slags privilegeret Næringsvej, eftersom Politiet autoriserer Køreskolerne, følger det af sig selv, at Hr. Steffensen er blandt dem, som har dette Politiets Stempel, og med den Originalitet, der er den gamle Automobilist i Kødet skaaret, er det jo klart, han har sine egne Principper at gaa efter ved Undervisningen.

Vi skal ikke her dømme, om Hr. Steffensens Principper i al Almindelighed, men det, han hævder ved Oplæring i Automobilkørsel, forekommer os at være godt. Men hør forresten hvad han siger om det og døm selv.

– Af disse to Attester vil De se, siger Hr. Steffensen, og viste os et Par Dokumenter, undertegnede af daværende Politiinspektør Aug. Goll, at jeg har haft Automobil Nr. 1 og 2 – er saaledes den første i Danmark, som har været Automobilejer – og naar Automobilets Historie om Hundrede Aar skal skrives, vil det se ud, som om det er mig, der har været Begynderen, – dette er imidlertid ikke Tilfældet – derimod er jeg den første, som har givet Undervisning i Automobilkørsel.

Cornelius Steffensen og frue med en 4 hk Rochet.
Cornelius Steffensen og frue med en 4 hk Rochet. Vognen var den første i Danmark, der blev indregistreret med nummeret K1. Foto gengivet efter Auto-Cyclen, 18. august 1910.

Allerede et Par Aar før der blev Automobillov, havde jeg paa én Gang 8 Elever. Disse skulde og blev ogsaa uddannet til Chauffører for et Automobildroskeselskab, der lige blev startet. Disse Chauffører modtog fra mig et Certificat, der af Politiet blev godkendt som Kørekort, og da nye Kort udstedtes, ifølge Loven, blev disse Certificater blot ombyttede.

Personlig har jeg Kørekort Nr. 2, idet Politiets Sagkyndige naturligvis skulde have Nr. 1. Jeg har lært at køre i Paris i Aaret 1900, og begyndte ret snart derefter Undervisning herhjemme. Jeg har saaledes 10 Aars Undervisning at vise tilbage til og jeg bruger endnu det samme Princip, som jeg har brugt i 21 Aar ved Cyclekørsel, og Princippet er: kør langsomt og hensynsfuldt.

Overbetjent Kruse stempler og godkender Cornelius Steffensens vogn med indregistreringsnummer K1.
Overbetjent Kruse stempler og godkender Cornelius Steffensens vogn med indregistreringsnummer K1.

Erfaring har vist mig mange Gange, at de Mennesker, som har lært Cycling ved langsom Kørsel er meget sikrere paa deres Maskiner end de, der har lært det paa Cycleskoler, hvor det bare hedder »kør til«.

Ved Kørsel med Automobil har jeg den samme Erfaring. Naar Eleven lærer at køre langsomt, faar han ganske anderledes Herredømme over Motoren, og faar ikke den forrykte Ide, at smutte forbi – eller slippe over, inden dette eller hint kommer. Tillige lærer jeg Eleverne at have Føling med Motoren, endvidere ubetinget Hensynsfuldhed over for andre Vejfarende og Fodgængere, som gaar over Gaden ved Overskæringer, derimod ikke naar Fodgængere gaar skraat over Gaden eller andre Steder.

Jeg lærer ikke Eleverne at bliver Mekanikere, ikke heller lærer jeg dem Theori, men det sunde, praktiske Kendskab til Motoren, Tændingen, Karburatoren osv. specielt som anført, langsom Kørsel og næsten altid gennem de stærkest befærdede Gader: Strøget, Kompagnistræde, Nørre- og Vesterbrogade 1 Time daglig med hver Elev.

Efter dette tror vi nok, vi tør anbefale eventuelle Lysthavende at give sig Hr. Steffensens Princip i Vold.

Tilføjelse – af Cornelius Steffensen:
Til Undervisning benyttes en 4-Cylindret Automobil af nyeste Model.”

Avisannoncer fra Cornelius Steffensen

Annoonce i Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften, 15. marts 1902, s. 4
Annonce i Berlingske Politiske og Avertissementstidende, Aften, 15. marts 1902, s. 4
Annonce for kørelærer Cornelius Steffensen i Berlingske Politiske og Avertissementstidende 7. september 1910.
Annonce for kørelærer Cornelius Steffensen i Berlingske Politiske og Avertissementstidende 7. september 1910, s8.
Cornelius Steffensen sælger en af sine Piccolo-vogne. Berlingske Politiske og Avertissementstidende 5. november 1910, s. 8.

Artiklen om kørelærer Cornelius Steffensen

Download særtryk af Auto-Cyclen, 18. august 1910 fra Det kgl. Bibliotek med den oprindelige artikel om Cornelius Steffensen via dette link.

Læs også om Taxamotors køreskole i artiklen om enkedronning Louises bil fra 1913.