Carl Moresco bygger herskabsstald i 1911

Opdateret 20. juli 2023

Slotte og herregårde og få velhavere havde ofte en fornem herskabsstald, der gerne var opført med tidens bedste materialer og udstyr. I Danmark er det kun sjældent, at vi kan få indblik i opførelsen af en herskabsstald og samtidig se fotos fra den nyindrettede bygning, der endnu ikke var taget i brug.

Imidlertid er det nu muligt at kigge indenfor i den mønsterstald, som direktør Carl Moresco opførte i 1911 ved sin Villa Adelaïde i Ordrup nord for København. Arkitekterne Valdemar og Bernhard Ingemann havde til Moresco tegnet en velindrettet stald med plads til fem rideheste i bokse og fem køreheste i spiltove samt rum til vogne, sadel- og seletøj, indendørs forspænding med mere. Inden ibrugtagningen var hoffotograf Elfelt på besøg med sit kamera, og lidt senere beskrev Ingemann bygningen i arkitekternes fagblad.

Carl Moresco

Carl Jacob Wilhelm Moresco var født i 1863 i København. Han var søn af Johan Abraham Moresco og hustru Emilie Laurentine Larsen Sorterup. [1]
Farbroderen var den navnkundige klædehandler og etatsråd Jacob Heinrich Moresco (1828-1906), der i 1856 grundlagde det, der skulle vise sig at blive en særdeles succesfuld virksomhed inden for modebranchen.

Jacob Moresco var barnløs, men i nevøen Carl fik han imidlertid en arvtager. Umiddelbart efter sin konfirmation blev Carl ansat i virksomheden og fik der en uddannelse, hvor han så at sige kom rundt i alle afdelinger.

I 1900 blev virksomheden omdannet til aktieselskab, og Carl Moresco var kommet så vidt, at han blev udnævnt til ledende direktør. Da Jacob Moresco døde i 1906, overtog Carl hans stilling som formand for selskabets bestyrelse.

Jacob Moresco boede på det skønne landsted Villa Adelaïde ved Ordrup. Dette overtog Carl Moresco også efter onklens død, og det var her han i 1911 byggede ny herskabsstald.

Direktør Carl Moresco. Foto: Peter Elfelt, 1920.
Direktør Carl Moresco. Foto: Peter Elfelt, 1920. Det kgl. Biblioteks billedsamling.
I perioden 1912-1918 fungerede Villa Adelaïde som vinterbolig for Moresco-familien. Da ejede Carl Moresco også hovedgården Iselingen ved Vordingborg.
Det herskabelige landsted Villa Adelaïde ved Ordrup. I perioden 1912-1918 ejede Carl Moresco også hovedgården Iselingen ved Vordingborg. Foto: Lars Peter Elfelt, Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Familien Moresco var inkarnerede hestesportsfolk, der havde fuldblods galopheste hos de bedste trænere i ind- og udland. Selv både red og kørte familien deres jagt- og køreheste og fornemme køretøjer. Familien deltog også gerne i konkurrencer og var da også med i Sportsrideklubbens første Concours Hippique i 1904.

Morescos tospand forspændt en fornem Mylord foran Charlottenlund Station.
Morescos tospand forspændt en fornem Mylord foran Charlottenlund Station, hvorfra han tog toget til arbejde i København. Kusken er angiveligt staldmester G. Larsen. Foto: Lars Peter Elfelt, Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Arkitekt Bernhard Ingemann tegnede en ny stald til Carl Moresco

Få år efter, at Carl Moresco havde overtaget Villa Adelaïde ønskede han at opføre en ny hestestald til sine ride- og køreheste. Arkitekterne Valdemar og Bernhard Svane Ingemann (far og søn) havde tidligere arbejdet for Moresco og fik til opgave at tegne stalden. Imidlertid døde Valdemar i 1911, så det blev Bernhard, der gennemførte projektet.

Bernhard Ingemann (1869-1923) blev i 1887 udlært som murer, men valgte derefter arkitektvejen. I februar 1892 begyndte han på Kunstakademiet, hvorfra han fik afgang som arkitekt i 1898.

Han var som nævnt søn af arkitekt Valdemar Ingemann, som han arbejde sammen med fra 1896 og indtil dennes død i 1911.

I de første år tegnede Bernhard Ingemann også hos førende arkitekter som Emil Blichfeldt, Albert Jensen og Martin Nyrup.

Bernhard Ingemanns første store selvstændige arbejde efter faderens død var Egmont H. Petersens imponerende trykkeribygning Gutenberghus. Bygningen var utraditionel og opsigtsvækkende, idet Ingemann som en af de første arkitekter valgte at opføre huset af jernbeton med en del præfabrikerede betonelementer. En stor del af facaden bestod af glaspartier afbrudt af betonstøbte jugendprægede dekorationer.

Arkitekt Bernhard Svane Ingemann (1869-1923).
Arkitekt Bernhard Svane Ingemann (1869-1923). Foto 1922, Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Bernhard Ingemanns tegninger til stalden

I Gentofte Kommunes byggesagsarkiv vedrørende Ordrupvej 119 findes Ingemanns smukke tegninger af hestestalden bevaret. Her gengives et udvalg:

Arkitekt Bernhard Ingemanns tegning af hestestald til Carl Moresco. Østsiden af bygningen. Gengivet efter sagsakt på weblager.dk, Gentofte kommune.
Arkitekt Bernhard Ingemanns tegning af hestestald til Carl Moresco. Østsiden af bygningen. Gengivet efter sagsakt på weblager.dk, Gentofte kommune.
Vestsiden af Carl Morescos nye staldbygning. Tegning signeret V. & B. Ingemann, marts 1910. Gengivet efter sagsakt på weblager.dk, Gentofte kommune.
Vestsiden af Carl Morescos nye staldbygning. Tegning signeret V. & B. Ingemann, marts 1910. Gengivet efter sagsakt på weblager.dk, Gentofte kommune.
Plantegning af Morescos hestestald med kloakforløb indtegnet.
Plantegning af Morescos hestestald med kloakforløb indtegnet. Ved klik på tegningen kan den åbnes større i nyt vindue. Tegning signeret V. & B. Ingemann, marts 1910. Gengivet efter sagsakt på weblager.dk, Gentofte kommune.

Bernhard Ingemanns beskrivelse af stalden i Architekten 1913

Arkitekternes fagblad Architekten bragte i hvert nummer beskrivelser af nye byggerier. I august 1913 skrev Bernhard Ingemann om Morescos stald, og her får vi arkitektens egen beskrivelse af stalden og dens indretning:

Bernhard Ingemanns tegning af staldbygning til Carl Moresco 1911.
Bernhard Ingemanns principskitse af staldbygning til Carl Moresco 1911. Gengivet efter Architekten. Meddelelser fra Akademisk Architektforening. København, 23. august 1913, 15. årgang, nr. 47, s. 461-62.

“For Godsejer Moresco, Iselingen, byggedes i 1911 den afbildede Staldbygning hørende til Vinterboligen Adelaïda i Ordrup. Som det vil ses af Tegningen deltes Hestene i 2 Afdelinger; en Kørestald med 5 Spiltove og en Ridestald med 5 Boksrum. Morescos Væddeløbsstald er i stadig Træning i Udlandet, saaledes at denne Staldbygning kun er beregnet til Brugshestene.

Hver Afdeling af Stalden har sin særlige Betjening, og Personalet har, med Undtagelse af Staldvagten, Boliger i en nærliggende Bygning. Til hver Afdeling hører Fodertilførsel og Selekammer.

Midt i Bygningen findes Forhallen, Vognremise, Garderobe og Toilet. Al For- og Fraspænding foregaar bag lukkede Porte, og Rummene er saa store, at selv de største Vogne med Firspand faar god plads. I Forhallen foretages Vogn- og Selevask.

Alt Staldinventar er leveret fra det verdenskendte Firma Benver i Berlin, og alle en moderne Luksusstalds Raffinements er anvendte. Fra Forhallen fører en Trappe til Fodermagasinerne paa Loftet, der gennem Luger til Forhallen forsynes fra de i denne holdende Læs. Al Opvarmning i Staldbygningen sker ved Elektricitet.

Øst for Bygningen er anlagt en Kørevolte og mod vest en Manege [ridebane]. De direkte til Staldrummene førende Døre bruges dagligt kun ved Morgenrengøringen, naar Gødningen bringes til Haven.

Den indvendige Dekoration er i Flisebeklædning holdt i Morescos Væddeløbsfarver: gult og blaat. Alle Gulve er lagt i Skrumberga smaa, kvadratiske Klinker. Rummene er dels overdækkede med kalkede Hvælvinger, dels med Bjælkelofter med mørkt bejtsede Bjælker med farvelagte Udskæringer. Alle Paneler er mørkt bejtsede. Til Automobiler findes særlig Garage.

Facaderne er opførte i haandstrøgne Sten paa kløvet Granitsokkel, stænkpudsede og hvidtede. Bindingsværket med Billedskærerarbejdet og Bræddebeklædningerne er ru og mørkt tjærede. Taget er ovenpaa Tagpap beklædt med tjærede Spaan.

Bygningsarbejderne er udført ved følgende Haandværksmestre: Murermester Thorsen, Tømrermester Zeltner, Snedkermester Hans A. Holm & Søn, Blikkenslagermester V. Lange, Glarmester Møller, Malermester Bernh. Schrøder, Nielsen & Hansen, og Kloakarbejdet ved Entreprenørerne Hans & Jørgen Larsen. Som Konduktør førte Architekt L. Bendixen det daglige Tilsyn.

Bernh. Ingemann

Architekten. Meddelelser fra Akademisk Architektforening. København, 23. august 1913, 15. årgang, nr. 47, s. 461-62.

Hoffotograf Elfelts billeder af den færdigbyggede stald

Carl Morescos staldbygning set fra gaden, 1911.
Carl Morescos staldbygning set fra gaden, 1911. Taget var af tjærede træspån ovenpå tagpap. Foto: Lars Peter Elfelt, Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Carl Morescos staldbygning set fra haven, 1911.
Carl Morescos staldbygning set fra haven, 1911. Foto: Lars Peter Elfelt, Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Arkitekt Bernhard Ingemann havde tegnet en næsten symmetrisk staldbygning set fra haven.
Arkitekt Bernhard Ingemann havde tegnet en næsten symmetrisk staldbygning set fra haven. I anledning af godsejer Carl Moresco og frues sølvbryllup den 19. april 1917 var der æresport omkring staldporten. Foto: Lars Peter Elfelt, Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Midt i bygningen var en vognremise, hvor man på væggene ser ophæng til vognstænger og hammeltøj.
Midt i bygningen var en vognremise, hvor man på væggene ser ophæng til vognstænger og hammeltøj. I hele bygningen var der elektrisk lys og varme. Foto: Lars Peter Elfelt, 1911, Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Midt i bygningen var også en stor forhal med plads til for- og fraspænding bag lukkede porte.
Midt i bygningen var også en stor forhal med plads til for- og fraspænding bag lukkede porte. Selv de største vogne med firspand havde god plads. I rummet var der vand og afløb til vogn- og seletøjsvask. Foto: Lars Peter Elfelt, 1911, Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Carl Morescos ridestald havde fem store bokse.
Ridestalden med fem store bokse. Inventaret var fra det anerkendte firma A. Benver i Berlin. Bemærk, at der er strøet sand på gulvet, så hestene bedre kunne stå fast på klinkegulvet. I bygningen var der et særligt rum til sand. Foto: Lars Peter Elfelt, 1911, Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Et langt kig fra ridestalden gennem forhallen til kørestalden.
Et langt kig fra ridestalden gennem forhallen til kørestalden. Alle gulve var lagt med små kvadratiske klinker fra Skrumberga i Sverige. Foto: Lars Peter Elfelt, 1911, Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Carl Morescos kørestald med fem spiltove fra den anerkendte leverandør af staldinventar A. Benver i Berlin.
Carl Morescos kørestald med fem spiltove fra den anerkendte leverandør af staldinventar A. Benver i Berlin. Bemærk, at der på skillevæggene med fine læderremme er ophængt tæpper, der dæmper slagene og lyden, hvis hestene skulle have den unode at slå på væggen. Døren med det ovale vindue til højre er til staldvagtens rum. Foto: Lars Peter Elfelt, 1911, Det kgl. Biblioteks billedsamling.
I forhallen var der luger til stråfoder samt rørføring til kraftfoder, der var opbevaret på loftet.
I forhallen var der luger til stråfoder samt rørføring til kraftfoder, der var opbevaret på loftet. Foto: Lars Peter Elfelt, 1911, Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Selekammeret med ophæng på væggene og montre med skuffedarium til småting som bid, kokarder handsker og andre ekstra dele.
Selekammeret med ophæng på væggene og montre med skuffedarium til småting som bid, kokarder handsker og andre ekstra dele. Foto: Lars Peter Elfelt, 1911, Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Staldinventar fra A. Benver i Berlin

Carl Moresco fik staldinventaret og fittings leveret fra det anerkendte berliner-firma A. Benver, der blandt andet havde leveret inventar til den kejserlige stald i Belin.

Annonce fra A. Benver i Berlin.
Annonce fra A. Benver i Berlin. Det fremhæves, at sidste store leverance var til den kejserlige stald i Berlin. Berliner Architekturwelt, 3. årgang, nr. 11, 1901.
Den kejserlige stald i Berlin med staldinventar fra A. Benver.
Den kejserlige stald i Berlin med staldinventar fra A. Benver. Foto gengivet fra Fedor Freund: Sport 1905, Berlin.
I 1903 var A. Benver blevet kejserens hofleverandør. Annonce i Die Grenzboten
I 1903 var A. Benver blevet kejserens hofleverandør. Annonce i Die Grenzboten: zeitschrift für politik, literatur und kunst, 23. juli 1903
Reklameark fra A. Benver, Berlin 1896.
Reklameark fra A. Benver, Berlin 1896.

Carl Morescos død og staldens endeligt

Grosserer Carl Moresco døde 76 år gammel den 12. februar 1940 i sit hjem Villa Adelaïde, Ordrupvej 119, Ordrup. [2] Hans arvinger ejede ejendommen i knap tre år, men indgik aftale om salg. I 1942 købte Gentofte Kommune ejendommen, idet man manglede plads til flere offentlige institutioner og tilmed ønskede et grønt anlæg til beboerne i Ordrupvejs etagebyggerier. I 1946 blev Adelaïdes have udlagt som offentlig park ved navn Ordrup Park.

I 1965 blev den smukke staldbygning revet ned, så der kunne blive plads til en ny bygning til det lokale bibliotek.

Indtil 1964 blev hovedbygningen anvendt som bibliotek, børnehave og vuggestue, hvorefter der blev opført en ny børneinstitution på de tilstødende arealer. I 1968 blev hovedbygningen revet ned. Siden blev opført Kollektivhuset Adelaïde og Plejehjemmet Adelaide.

Under Gentofte Kommunes ejerskab forfaldt Morescos staldkompleks, og i 1963 blev det revet ned.
Under Gentofte Kommunes ejerskab forfaldt Morescos staldkompleks, og i 1965 blev det revet ned. Foto: Max Petersen, 1950, Gentofte Lokalarkiv.

Tænk hvilken perle, der er gået tabt i Villa Adelaïde og Carl Morescos herskabsstald.

Kilder

  1. Kontraministerialbog, Helligånds sogn, København, fødte mænd, 1860-1866, opslag 124.
  2. Kontraministerialbog, Ordrup sogn, døde 1931-1943, opslag 89.
  • Aktieselskabet I. Moresco gennem 75 Aar, København 1931.
  • Asger Ørum-Larsen: Den eventyrlige have ved Villa “Adelaide” i Ordrup. Meddelelser fra Havebrugshistorisk Selskab, nr. 30, 2000.
  • Allan Falk: De sefardiske slægter Italiaender og Moresco i Holland og Danmark. Rambam, årg. 28, 2019, s. 65-77.
  • Dyssel, Vagn: Adelaide – Fra landsted til kollektivbebyggelse. I Gentofte-bogen 1979-81, s. 9-43