Vognudstilling i Odense 1858

I 1858 blev det andet danske industrimøde afholdt i Odense. Det første møde var i København i 1852. Ud over selve mødet i Odense havde man arrangeret en efter forholdene stor industriudstilling på Odense Slot. Også karetmagere og vognfabrikanter var repræsenteret med en vognudstilling.

Qvartalsberetninger for Industriforeningen i Kjøbenhavn i 1859 giver en fin beskrivelse af de udstillede vogne – et tidsbilledet af vognproduktionen i Odense i 1858, der her gengives i sin oprindelige ordlyd.

Industriudstillingen i Odense 1858 blev afholdt på Odense Slot og havde også vognudstilling.
Industriudstillingen i Odense 1858, der blev afholdt på Odense Slot, inkluderede også vognudstilling. Foto: Kåre Thor Olsen, 2002. Wikimedia.
Udstillernes numre i teksten refererer til numrene i kataloget, der kan ses via linket her.

Vognudstilling ved industriudstillingen i Odense

Beretning om den i Sommeren 1858 i Odense afholdte Udstilling af Industri-, Husflids- og Agerbrugsfrembringelser for Fyens Stift.

Vognfabrikationen har i de senere Aar faaet et betydeligt Opsving i Odense, idet ikke blot Herremændene og de større Landeiendomsbesiddere men selv flere af de mere velhavende Bønder sætte Priis paa at have en bekvem og smuk Vogn.

Man saae derfor et for en Provindsudstilling temmelig betydeligt Antal Wiener- og Jagtvogne, der i Regelen vare meget godt og solid forarbejdede, og særdeles billige. Det er naturligt, at man ikke saa meget havde lagt an paa Elegance som paa Soliditet og Hensigtsmæssighed, men ved de fleste kunde man dog have ønsket en bedre Lakering, ligesom det ogsaa maa ansees som en Mangel, at ingen af Vognene var forsynet med Patentaxler.

For paa nogen Maade at bryde den store sorte Flade paa Siden af Kudskesædet, havde man næsten paa alle Vognene anbragt den for Øieblikket “grasserende” Dekoration, en Efterligning af Spaanfletning, der, forekommer det os, maa blive noget kjedelig i Længden, deels fordi den ikke er smuk nok som Decoration, men især fordi den er anbragt paa et Sted, hvor intet fornuftigt Menneske vilde falde paa at bruge virkelig Spaanfletning.

Dog denne Dadel rammer ikke de Odense Vognfabrikanter mere end Hovedstadens, der naturligviis i denne Henseende fornemmelig adlyde Modens Fordringer, idet de følge Udenlandske Mønstre, og vi have kun anført den for mulig at bidrage Noget til at aabne Øinene for det Falske, der ofte ligger i den Slags Decoration.

Karethmager R. Jensen (224) havde ved at udstille Trætøiet til en Jagtvogn viist, at han forarbejder Vognene forsvarligt og af gode Materialier. Tegningen var ret kjøn, og Prisen 75 Rdl. særdeles billig.

Maler N. Løngreens (115) Jagtvogn Udmærkede sig ved den bedste Lakering, og Smedearbeidet var ogsaa ret net, men hele Vognen noget for massiv, navnlig vel høi.

Ved at lægge Fjedrene Under Axlerne var denne Ulempe indgaaaet paa en af Karethmager P. Pedersen og Smedemester I. C. Løngreen i Forening (225) Udstillet tostolet Jagtvogn til 250 Rd., der havde et ganske rask Snit; at Fodbrædtet var revnet, er maaskee en Følge af Hastværk for at faae den med paa Udstillingen.

Smedemester Geddes (372) Jagtvogn til 6 Personer, med Kalesche, til en Priis af 450 Rd. var ret vakker, hvorimod den af Smed P. Petersen med Flere (223) fremstillede dobbeltsædede Jagtvogn til 300 Rd. forekom os noget tung og mindre elegant.

Af Wienervognene var Sadelmager N. C. Christensens (197) den eleganteste; ved at afrunde den indre Side af Hjulfælgerne havde man skaffet den et let Udseende, og for at holde Trinet reent, var det saaledes forbundet med Døren, at det kun traadte frem, naar Døren aabnedes, men ellers laa beskyttet inde Under Vognen. Prisen, 750 Rd., var næppe for høi.

Ogsaa den af Sadelmager I. F. Boye og Smed P. Petersen (350) udstillede Wienervogn til 580 Rd. var ret kjøn, og af en let Tegning; Træarbeidet var udført af Karethmager Ørnstrup (245), der ogsaa selv havde udstillet en lignende Wienervogn til 540 Rd.

Af Arbejdsvogne saaes kun een, nemlig en bredfælget Arbejdsvogn med Jernaxler og Fjedre til 240 Rd., fra P. Pedersen og I. C. Løngreen (225).

Sandsynligviis ere disse fortrinlige Arbejdsvogne endnu ikke komne saa meget i Brug i Fyen som her i Hovedstaden, og som de i saa Grad fortjene, da man paa Grund af den mindre Friction kan kjøre hurtigt med et stort Læs, og Varerne tilmed ikke ere Udsatte for at beskadiges ved Gnidning og Stød.”

Kilde

Qvartalsberetninger for Industriforeningen i Kjøbenhavn udgivne ved Industriforeningens Tidsskriftsudvalg. Nittende Aargang. Kjøbenhavn 1859, s. 220-222.