Tandem – artikel om tandemkørsel med heste 1890

Kørsel med tandem blev indgående indgående behandlet i Hippologisk Tidsskrift 1. oktober 1890. Det gamle sprog og stavemåde er bevaret i denne gengivelse.

“Af de forskjellige Kjøremethoder er maaske det saakaldte Tandem den mindst bekjendte heri Landet, og vi skulle derfor i korte træk beskrive dette Kjøretøj, der i England, hvor det er opfundet, og i Frankrig, til Tider har været ret stærkt paa Moden. “The Tandem” er egentlig en Gig forspændt med 2 Heste, der istedetfor at gaa ved Siden af hinanden ere forspændte den ene foran den anden. Hyppigere anvendes dog dette Forspand for en let firhjulet Vogn, almindeligvis den saakaldte “Dogcart”.

Tandemkørsel
Tandemkørsel for tohjulet dogcart. Tegning af Cecil Alden, 1897.

Hestene betegner man som Gaffelhest og Forløber. Gaffelhesten er spændt som en almindelig Enspænderhest mellem Stængerne og maa, da den skal bære Vognens Vægt, hvis denne er en Gig, være spændt denne saa nær som muligt, dog selvfølgelig saaledes, at Vognen ikke kan løbe paa den.

Forløberen maa være en vel dresseret Hest, der ikke er det mindste sky for, hvad den møder paa sin Vej, den skal være en flink Traver og let at styre, thi al Pidskehjælp hen over Hovedet paa Gaffelhesten vil kun gjøre denne unødvendig urolig. Gaffelhesten maa være mindre end Forløberen, for at denne ikke skal trykke den Hoved med Tømmerne, den maa være af et roligt Temperament og have et absolut sikkert Fodfæste, en Hest, der er løs i Forbenene, bør aldrig bruges til Gaffelhest, thi snubler denne, risikerer man let, at Forløberen bringer Kjøretøjet i en meget mislig Situation.

Lady Georgiana Curzons tandem
Lady Georgiana Curzons tandem med kumteseler. Efter Beaufort, 1890

Seletøjet er enten Kumtesele, eller, hvis man benytter “Juckere”, efter hvis Højde Dogcartens Størrelse da maa rette sig, det almindelige Jucker-Seletøj. Gaffelhestens Seletøj er forsynet med Hintertøj paa hvilket, der er anbragt Skaglestropper.

Foran paa begge Sider ere Stængerne paa sædvanlig Vis ved Stropper fastspændte til Seletøjet. Forløbernes Seletøj er uden Hintertøj, men forsynet med Skaglestropper; Skaglerne maa være c. 2m. 80 lange, og Forbindelsen med Kjøretøjet kan ske paa forskjellig Maade, Forløberens Skagler kunne nemlig ved Hjælp af Karabinhager i Enderne enten hægtes i Øskener, der ere anbragte paa Gaffelhestens Kumte- eller Bringestykke, eller i Øskener anbragte paa Stængernes Endepunkter, eller man kan benytte en Hammel med vedhængende Svingel, som anbringes foran Stængerne, hvorved Forløberen lettere skal forhindres fra at træde over Skaglerne.

Det bedste Resultat for Kjørselen i det Hele opnaas dog ved at hægte Skaglerne fast i Stængernes Øskener. Forløberens Tøjler løbe foruden gjennem begge Hestenes Vandkappenøgler, gjennem Ringe, der ved Remme ere fastgjorte paa begge Sider af Gaffelhestens Kindstykker. Kudsken fører de fire Tøjler paa samme Maade som ved et Firspand.

Tandem forspændt cookingcart
Skimmel tandem for den høje cockingcart.

At kjøre et Tandem-Spand sikkert og elegant er en større Kunst, end man i Almindelighed tænker sig; selv det at kjøre en almindelig Enspænder undervurderes i Regelen af Lægmænd.

Enspænderen søger hele sin Hjælp ene og alene i Tøjleføringen, medens Kudsken i det almindelige Tospand med Hestene spændte ved siden af hinanden, kan have en vis Støtte snart hos det ene snart hos det andet Individ, om Uregelæmæssigheder skulde opstaa, bortfalder saadan Støtte jo fuldstændig ved Enspænderkjørselen.

Ved Tandem, som jo altsaa egentlig kun er Kjørsel med to Enspændere foran hinanden, forøges Vanskelighederne yderligere, og Kunsten at udføre denne Kjørsel med Elegance er derfor meget betydelig.

Denne Art Kjørsel er, som sagt, heldigvis, kun lidet kjendt herhjemme, vi sige heldigvis, fordi at Sikkerheden selv med et godt sammenkjørt Tandemspand altid er og bliver i høj Grad problematisk, idet selv den dygtigste Kudsk stadig er udsat for, ved en eller anden tilfældig indtrædende Omstændighed, fuldstændig at miste Herredømmet over Dyrene, og der foreligger ogsaa baade fra England og Frankrig talrige Exempler paa Ulykker, foraarsagede ved Tandemkørsel. 

Tandem Beaufort 1890
Hvad gemmer der sig mon om hjørnet? Efter Beaufort, 1890

Forsøg med denne Kjørsels Indførelse herhjemme har da også allerede krævet sit Kontingent, ved den Ulykke, der, som det mindes, i Sommer kostede en ung Kunstnerinde Livet, medens Kudsken brækkede en Arm og et Ben.

Af største Vigtighed for et god Resultat med Tandem er, at man grundig kjender Hestenes Temperament og Karakter, samt deres Evne til at kunne gaa sammen. I Udlandet er det en ufravigelig Fordring til et saadant Forspand, at det er i Besiddelse af høj Forbevægelse, og vi finde da ogsaa, at dette er en absolut nødvendig Betingelse, naar denne Art Kjørsel skal tage sig ud.

Læs mere om kørsel med tandem

Vil du læse meget mere om tandemkørsel, så er det værd at gå i gang med Paul Doliveux’ bog Driving a TandemFind den fx via linket her til Amazon.