Forsøg med jernringe og luftringe på vognhjul 1897

I 1897 undersøgte det i dag så kendte dækfirma Michelin forskellen i den nødvendige trækkraft for henholdsvis jernringe og luftringe på vognhjul. Luftgummiringe var relativt nyt, og automobilerne var så småt på vej, men hestevogne med jernringe var endnu det almindeligste. Michelin lavede forsøg, der sammenlignede hjultyperne.

Industriforeningens Tidsskrift bragte den 18. juni 1897 en artikel om forsøgene, der gengives her:

Nogle Bemærkninger om Vognhjul

“Huset Michelin i Clermont-Ferrand har anstillet endel Forsøg med Vognhjul for at udfinde den nødvendige Trækkekraft, eftersom Hjulene vare forsynede med Jernringe eller Luftringe. Det nævnte Firma beskjæftiger sig netop med Forfærdigelse af pneumatiske Gummiringe til Vognhjul, især til de nu saa moderne automobile Vogne, og har saaledes stor Interesse af selve Sagen.

Michelins automobil L'Éclair fra 1895 var den første, der kørte med Michelin luftringe. Foto: Wikipedia.
Michelins automobil L’Éclair fra 1895 var den første, der kørte med Michelin luftringe. Foto: Wikipedia.

Medens Luftringe til Cykler er det almindeligste, har man dog herhjemme neppe set dem anvendte til større Kjøretøjer, medmindre man vil regne Vogne til Travvæddeløb blandt ordinære Kjøretøjer. Hjulringe af fast Gummi uden Luft er jo godt kjendt ved enkelte Bagervogne, nogle Luxusvogne, ikke at forglemme Brudekareten. Jernringe til Vognhjul ere jo paa alle Omraader det fremherskende, og man bliver jo helst ved det tilvante; men der er dog paa Forhaand stor Sandsynlighed for, at vel konstruerede Luftringe til Vognhjul ville betegne et Fremskridt, omend Prisen for dem i overordentlig mange Tilfælde vil være en Hindring for deres Anskaffelse.

Enhver ved jo, at en Fjedervogn skaaner Hestene mere end en Vogn uden Fjedre, netop fordi de Stød, som ikke kan undgaas ved nogen Kjørsel, kun skulle meddeles til Undervognen og ikke tillige til Overvognen med dens Byrde. Men saa maa det dog være endnu bedre at indskyde et elastisk Mellemled ogsaa imellem selve Vejen og Hjulene, og det opnaas netop ved Anvendelsen af Gummiringe tildels og særlig ved Luftringe. Erfaringen maa saa nærmere fastsætte de Anvendelser, man kan gjøre deraf.

Et Moment af Betydning maa dog fremhæves i denne Forbindelse, nemlig Hensynet til hele Vognens Holdbarhed. Thi det er jo ogsaa en bekjendt Sag, at en Overvogn paa Fjedre er mere varig end en Overvogn uden Fjedre, saa at man er berettiget til at vente, at en Vogn, hvis Hjul ere forsynede med Luftringe, ogsaa vil være mere holdbar end en almindelig Vogn uden Luftringe.

For Personbefordring er det udenfor al Tvivl, at Hjul med massive Gummiringe eller Luftringe ere en Behagelighed, som vil blive skattet om ikke af anden Grund, saa fordi det giver en rolig og lydløs Kjørsel, hvor man ikke generes af Støjen mod Stenbroen eller af klirrende Vinduer. For automobile Kjøretøjer er Spørgsmaalet ogsaa af stor Betydning, fordi den Motor, som skal drive Vognen, selvfølgelig er bedst tjent med saa ringe Rystelse som muligt.

Petroleumsmotorer have jo i dette Øjemed et stort Fortrin fremfor andre Motorer, at de ikke ere afhængige af noget Elektricitetsværk, Gasværk, Station for komprimeret Luft eller lignende, men derimod arbejde med Petroleum, der er almindelig Handelsvare overalt ogsaa paa Landet. Men paa den anden Side er en Petroleumsmotor dog ogsaa en Maskine, der ikke taaler en hvilkensomhelst raa Behandling, og en Explosion vilde vel ogsaa kunne udeblive alene paa Grund af Rystelser. For saadanne Motorvogne bliver derfor Spørgsmaalet om Luftringe af særlig Betydning og kan muligvis kaldes et Livsspørgsmaal, saa at det er højst naturligt, at man søger Forholdet nærmere oplyst ved Forsøg.

Disse Forsøg ere udførte i det Øjemed at udfinde, om Hjul med Jernringe eller Luftringe krævede den mindste Trækkekraft, og Forsøgene ere foretagne paa forskjellige Slags Veje og i forskjelligt Føre.

Disse Forsøg pege alle mod samme Resultat, nemlig at Hjul med Luftringe kræve en væsentlig mindre Trækkekraft end Hjul med Jernringe, og det uden Hensyn til Førets Beskaffenhed, Gangart og Belastningens Størrelse.

En anden Række Forsøg skulde give Oplysning om det fordelagtigste Lufttryk i Ringene.

Det forskjellige Lufttryk synes saaledes ikke at medføre nogen nævneværdig Forskjel i Modstanden. Ifølge det anførte synes Anvendelsen af Luftringe ved Motorvogne kun at være et Tidsspørgsmaal, da det dog ikke kan være ligegyldigt, om en Motor af given Størrelse og Vægt er i Stand til at trække en Byrde som er 30-40 % større i det ene Tilfælde, end i det andet, eller om den Beholdning af Petroleum, som man kan føre med sig, forslaar til en Vejlængde 30-40 % større end en anden.

I nær Forbindelse med Spørgsmaalet om Hjulringenes Art staar selve Hjulets Bygning. Medens Hjul med Jernringe ellers ere udførte af Træ, saa blive Hjul med Luftringe oftest udførte af Metal, idet baade Nav, Eger og Hjulfælger ere udførte dels af Bronce, dels af Staal eller Jern. Den sidste Art af Udførelse er jo den eneherskende for Cykler, saa at det ligger meget nær ogsaa at bringe den i Anvendelse for Vogne, naar ellers intet taler derimod.

Hjul af Træ have været i Brug i Aarhundreder og ville sikkert for lange Tider vedblivende blive anvendte. Men Spørgsmaalet om Anvendelse af Luftringe er nyt, og derfor maa det andet Spørgsmaal overvejes nærmere. Det lader sig nu ikke nægte, at et Hjul med Træ-Eger overfører Tryk og Stød mod Hjulet direkte til Navet og derved til den øvrige Vogn. Et Hjul med Eger af Staaltraad vil derimod have disse spændte i den øverste Halvdel af Hjulet, medens de ere slappe i den nederste Halvdel, saa at Tryk og Stød mod Hjulringen fra Vejens Ujevnheder skulle forplante sig gjennem hele Ringens Omkreds, inden de kunne overføres til Navet og Vognen gjennem de øverste Eger.

Der kommer paa denne Maade ret god Elasticitet ind i et Hjul af Metal i Modsætning til et Hjul af Træ, og det er derfor let forklarligt, at man ved Cykler ser Luftringe og Hjul af Metal anvendte i Forening. Der er da ogsaa Grund til at vente, at lignende Hjul ville blive typiske for Motorvogne.

Om Egerne skulle være radiale eller tangentielle til Navets Omkreds er et andet SpørgsmaaI; men ligesom man ved Cykler plejer at foretrække de tangentielle Eger, vil man ogsaa ved større Hjul være tilbøjelig til at foretrække en saadan Form, saa meget mere som denne Form frembyder flere konstruktive Fordele. Fra et rent æsthetisk Synspunkt maa Hjul af Metal vel ogsaa siges at frembyde et mere tiltalende Ydre end Hjul af Træ.”

Læs også om Hans Siversleths patenterede metode til at fastgøre gummiringe på hjul. Link til artikel.