Herskabskusk Niels Peter Hansen på Brahetrolleborg

Tidligere satte herskaberne på godser og herregårde en stor ære i at have smukke, velgående køreheste og flotte, velpassede køretøjer og seletøj. Det var eftertragtet af være herskabskusk, og han blev ofte en skattet og betroet medarbejder hos herskaberne.

Herskabskusk Hansen med firspand på Brahetrolleborg
Herskabskusk N. P Hansen med Reventlows firspand på Brahetrolleborg. Hippologisk Tidsskrift 1904.

I 10. april 1904 bragte Hippologisk Tidsskrift en nekrolog over lensgreve Reventlows førstekusk, Hansen, der var afgået ved døden på Brahetrolleborg:

Herskabskusk Niels Peter Hansen (1843-1904)

“Lehnsgreve Reventlows 1ste Kusk, Hansen, er i disse Dage afgaaet ved Døden. Hansen, som ikke var nogen almindelig Kusk, kom ved sin paalidelige Dygtighed og Pligttroskab Idealet meget nær; han havde i ca. 30 Aar været i den Reventlowske Families Tjeneste, idet han i Aaret 1873 kom i Tjeneste hos afdøde Lehnsgreve Reventlov og senere fortsatte han hos den nuværende Lehnsbesidder.

Hansen havde en Ærespræmie for Firspandskørsel, besad stor praktisk Dygtighed og forstod ved en forstandig Fremgangsmaade at faa særdeles meget ud af et Dyr. Lehnsgreve Reventlows kendte Firspand har altid været udmærket sammensatte, men de var lige saa udmærket sammenkørte, og heraf havde Hansen Æren.

Afdøde havde dertil et fortrinligt Blik for en Hest og evnede fuldt ud at bedømme den, og han var ogsaa kendt for sine betydelige Egenskaber i vide Kredse. Høje og Lave talte gerne med Hansen om Heste og hvad der stod i Forbindelsen, og indenfor de forskellige Kredse vil mange med Vemod erfare denne Mands Død.
Omstaaende Afbildning viser Hansen paa sin Buk styrende Grev Reventlows Firspand.”

Niels Peter Hansen var født den 1. oktober 1843 i Skørringe på Lolland. Han døde 60 år gammel den 30. marts 1904 og blev begravet 6. april 1904 på den nye kirkegård, Brahetrolleborg sogn, Salling herred.

Ifølge folketællingen for Brahetrollebrog 1901 var Hansen formelt ansat under berideren ved Baroniet Brahetrolleborg.