Auktion i Den kgl. Stald-Etat 1920

Lørdag den 6. marts 1920 blev der som så ofte før afholdt offentlig auktion i Den kongelige Stald-Etat. Gennem en årrække havde det været almindeligt at sælge ud af overskud eller aflagt materiel blandt andet i forbindelse med regentskifte.

Auktionen i 1920 blev afviklet i ridehuset på Christiansborg Ridebane under ledelse af ekspeditionssekretær i Stald-Etaten, A. C. Schmidt.

Vogne, kaner, seletøjer, dækkener, diverse tilbehør samt træsenge, sengetøj mv. var under hammeren. Auktionskataloget indeholdt 127 numre, og en lille indlægsseddel i kataloget tilføjede yderlige fire fine køretøjer.

Til denne artikel er køretøjerne det interessante, hvorfor der kan oplistes følgende auktionsnumre:

 1. Arbejdsvogn
 2. Skolevogn
 3. Skolevogn
 4. Kalechevogn, indtræk af drap silke, gummiringe
 5. Kalechevogn, indtræk af blåt chagrin
 6. Tosædet lav karet, indtræk af drap silke
 7. Tosædet lav karet, indtræk af brun silke, gummiringe
 8. Tosædet lav karet, indtræk af blåt chagrin
 9. Landauer, indtræk af blåt chagrin
 10. Landauer, indtræk af blåt klæde
 11. Landauer, indtræk af blåt chagrin
 12. Tosædet høj karet, indtræk af drap silke
 13. Firsædet høj karet, indtræk af blåt silkebrokade
 14. Tosædet høj karet, indtræk af drap silke
 15. 4-spands hængelandauer, indtræk af drap silke
 16. Enspænderkane, indtræk af brunt klæde
 17. Enspænderkane, indtræk af brunt klæde
 18. Enspænderkane, indtræk af lyseblåt klæde
 19. Tospænderkane, indtræk af drap klæde

Tillæg
Ekstra nr. 15x. Landauer, indtræk af blåt chagrin
Ekstra nr. 18. Enspænderkane, indtræk af rødt plys
Ekstra nr. 15y. Engelsk mailcoach
Ekstra nr. 15z. 4-spands jagtvogn

Download samlet auktionskatalog 1920

Annonce i Aalborg Amtstidende 3. marts 1920.
Det kongelige ridehus på Christiansborg 1906.
Det kongelige ridehus på Christiansborg 1906. Her blev auktionen afholdt i 1920. Foto i Mariboes Samling, Københavns Museum.

Avisomtaler af auktionen 1920

En ikke helt almindelig Auktion
finder Sted paa Lørdag Formiddag, idet den kgl. Staldetat lader en Del Vogne, Kaner m.m. komme under Hammeren.
Kongens Civilliste er jo ikke blevet forhøjet, udtaler Ekspeditionssekretær Schmidt til os, Rumforholdene paa Christiansborg er formindsket for os; og vi er da gaaet ned til 27 Heste fra ca. [mangler] før, saa en Del Vogne er overflødige nu. Vi kan dog stadig møde med to pragtfulde Firspand og en Del Vogne desuden.
Det er i alt 16-18 Vogne, Staldetaten lader bortauktionere, bl.a. tre høje Galavogne, tre lave Kareter, et Par Skolevogne, en Mailcoach, en 4-Hestes Jagtvogn og 4 Landauere, alle uden særlig historisk Interesse. Desuden er der en 4-Hestes Hænge-Landauer fra Kronprins Frederik – senere Kong Frederik VIII’s Tid – og fire Kaner.
En del Godsejere og Vognmænd har været inde at se paa Sagerne i disse Dage, hvor det er til Eftersyn.
Alt er i udmærket Stand, saa vi venter et pænt Resultat af Auktionen, der finder Sted i Ridehuset Lørdag Formiddag Kl. 11.

Nationaltidende, 4. marts 1920, s. 4

Den kgl. Staldetats Auktion igaar
Gennemgaaende ret smaa Priser
Igaar Kl. 11 afholdt den kgl. Staldetat sin Auktion over de gamle kongelige Vogne. Auktionen lededes af Ekspeditionssekretær A.C. Schmidt.
Det var gennemgaaende ret smaa Bud, der faldt. Saaledes solgtes nogle af de smukke, gamle lave Kareter til Priser, der svingede mellem 200 og 400 Kr. – tiltrods for, at de var i en fortræffelig Stand. Brokades-Betrækket og Lygterne paa disse Kareter var næppe nok betalt med disse Priser.
Bedre gik de med de mere moderne Landauere, der opnaaede Priser fra 1400-1800 Kr. Et Par Skolevogne blev solgt for 300 og 350 Kr. og nogle høje 2- og 4-sædede Kareter opnaaede lignende Priser. Efter at selve Vognene var solgt, kom Turen til nogle Kaner, Seletøjer og lignende, og her opnaaedes jævnt gode Priser.
Der var mødt mange Mennesker op for at overvære Auktionen, og blandt Køberne bemærkedes Admiral Richelieu, der fik Hammerslag paa en Landauer.
Auktionen omfattede 127 Nummere og indbragte 23.000 Kr.

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 7. marts 1920, s. 7.

Auktionen i Christiansborg Ridehus
Igaar Formiddags begyndte den kgl. Staldetats Auktion i Christiansborg Ridehus over en Del Vogne, Kaner, Seletøjer etc. Der var et Par Hundrede Mennesker til Stede, saa der manglede ikke Interesse for de gamle, velholdte Køretøjer. Men vi lever jo i Automobilismens Tidsalder, og det prægede unægtelig Priserne, hvad nogle Eksempler vil vise:
En lav Karet solgtes for 235 Kr., et Par andre for 525 og 650 Kr., en af Skolevognene gik for 350 Kr., en Landauer for 1425 Kr. (den var sine 2000 mere værd, hørte man en Tilstedeværende udbryde). En tosædet høj Karet gik for 335, en anden for 350 Kr., en 4-Hestes høj Landauer for 475 Kr. Mailcoach’en solgtes for 1500, en 4-Hestes Jagtvogn for 2000 Kr.
Kanerne gik til Priser, der laa mellem 100 og 425 Kr. Seletøjer solgtes mellem 80 og 100 Kr. Sættet.

Fyens Stiftstidende, 7. marts 1920, s. 3.

Den højfornemme Auktion,
som den kgl. Staldetat i Lørdags afholdt over nogle gamle Karosser, Kareter, Seletøjer og andet Ragelse, blev noget af en Skuffelse. Der var mødt et Par Hundrede interesserede, og Priserne var ikke særlig store. Auktionen indbragte kun 22.000 Kr.
– Der er for Tiden mere Rift om Automobiler!

Holbæk Amts Venstreblad, 8. marts 1920, s. 1

En kongelig Karet til Svinningegaard
Forleden blev der ved en Auktion i Christiansborg Slots Ridehus bortsolgt en Del forældede kongelige Kareter. En af disse er i Gaar ankommet til Svinningegaard.
Vognen er en Kupé ophængt i Fjedre og Remme og forsynet med Trinbrædt bag paa til Tjenerne. Selve Kupéen er meget elegant udstyret med bløde Hynder, Rullegardiner osv. Den siges at stamme fra Frederik d. 7.s Tid.

Kallundborg Avis, 10. marts 1920, s. 2

Det stod i Næstved Tidende 1920
Bestyrelsen for Næstved Museum har ved auktionen på De kongelige Stalde foretaget et heldigt indkøb, idet man for en ret billig pris er kommet i besiddelse af en af de gamle hofkareter. Det berettes, at Frederik den Syvende og grevinde Danner brugte netop denne vogn, når de foretog deres lange dagsrejser. Kareten er beregnet til fire heste. Den høje buk er pragtfuldt omgivet af svært brunt klæde med frynser forneden. Bagpå er der ståplads til lakajerne. Foreløbig kommer vognen til at stå ude på Ellekildegård i Næstelsø hos gdr. H. Hansen, da der ikke er plads på museet, før udvidelsen er tilendebragt.

Næstved Tidende, 13. maj 1995, s. 22
Karet fra Frederik 7's tid solgt på auktion i 1920.
En af Frederik 7. og grevinde Danners kareter blev solgt på auktionen i 1920. Historien om denne karet vil følge senere. Privatfoto.

Vise af Robert Schønfeld


Der var bred folkelig utilfredshed med, at Kongehuset solgte ud af især kareterne til meget lave priser, og i dagene efter auktionen bragte dagspressen en del omtale af auktionen. Den 21. marts bragte Aftenbladet tilmed en satirisk visetekst skrevet af den kendte revyforfatter Robert Schønfeld (1876-1958):

Syng med Københavner!
De kongelige Karether.

Gamle Karether er blevet solgt ved Auktion i Staldetaten.

Mel. Naar man faar for lidt godt at drikke osv. osv.

Mellem andre Rariteter
sælges Landets Drotkarether.
O, der er en Fortids Charme
over disse “Hængekarme”.
Tænk, man sælger for en Slik
Vogn fra salig Frederik.
Frederik den Syvendes
for en Krone og halvtreds.
Hitja, hitja, Hopsasa.
Hvor skal Pengene komme fra,
naar vi nu har Brug for dem
saa maa Festkarethen frem.

Budene skam daarlig klodser
for de kongelige Karosser.
Christian den Ott’nes Skovvogn
“ry’er” fordi den er en sjov Vogn.
Den som “Fred’rik Folkekær”
rejste i, i Sommervejr,
med Grevinde Danner stolt,
blev for 16 Kroner sol’t.
Hitja, hitja, Hopsasa.
Ingen høj’re? – Naa, ja ja.
Saa lad Vognen bare gaa,
for de Syle, vi kan faa.

Auktionarius han sveder
over disse Herligheder.
For at redde Højstedelen,
maa han lægge sig i Selen.
Seletøj med Kroner paa,
maa for fire Kroner gaa.
Frederik den Sjette bleg
udi Graven vender sig.
Hitja, hitja Hopsasa.
Seletøj fra Hoffet a’
staar i Pris med en Billet
fra Paladsteateret.

Jeg kan se Hr. Gullasch Lassen
nu herefter tage Pladsen.
Hvor en Konge havde Sæde,
(skal vi grine eller græde),
som en anden Konge sejg
ud af Gamle Konge – Vej –
og Fru Gullasch Lassens Barm
fylder i den gamle Karm.
Hitja, hitja, Hopsasa.
Ja, det bli’r en herlig Da’.
Levede Kong Frederik,
Latterkrampe Manden fik.

Nye Tider, nye Skikke,
gamle Vogne duer ikke.
Nye Skikke, nye Tider,
Kongen kører ej, men rider.
Væk med Karm, Kareth, Karos,
Fortidsminder bydes Trods.
Vi har ingen Pietet
for en muggen Festkareth.
Hitja, hitja, Hopsasa.
Der er billigt Køb i Da’,
mellem Klokken tre og fem,
vær saa artig og kør frem.

Aftenbladet (København), 21. marts 1920, s. 2